Kommunedirektør i Kvinesdal

Kommunedirektør i Kvinesdal er Jens Arild Johannessen.

  957 39 153

  E-post

Kommunedirektørens oppgaver

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at sakene som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren skal se til at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede rutiner og retningslinjer. 

Kommunedirektøren har fått delgert myndighet fra kommunestyret til å fatte vedtak i en rekke ikke-prinsipielle saker, som ikke er delegert til andre. Kommunedirektøren kan delegere myndighet til å fatte vedtak videre ned i organisasjonen.