Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen som har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Kvinesdal.
 
Vil du være med i ungdomsrådet?
Kontakt koordinator på tlf. 45082988 eller e-post.
Følg oss på SoMe for aktiviteter og arrangementer! 
Mer informasjon om og for ungdomsråd: https://www.e-ung.no/

Valg og sammensetning

Ungdomsrådet skal bestå av 8 medlemmer med 4 representanter fra ungdomsskoletrinnet og 4 representanter fra videregående skole og velges av kommunestyret. Alle representanter skal være hjemmehørende i Kvinesdal. Ungdomsrådet skal en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke har fylt 19 år. Rådet velger selv leder og nestleder. Ungdomsskolene og Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal, skal innen 1. september annethvert år etter anmodning oversende forslag til medlemmer innen 30. september. Ungdommer kan selv melde sin interesse om å stille til valg til ungdomsrådet.

Oppgaver og ansvar

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felle arena for saker som gjelder ungdom. Rådet skal behandle saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom.
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innenfor sitt ansvarsområde. Saker skal fremlegges for rådet i god tid før behandling i politiske organer. Rådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppgaver. Ungdomsrådet skal utarbeid årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for kommunestyret.

Saksbehandling

Ungdomsrådet er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret gjelder med naturlig tilpasninger gitt rådets ansvarsområde og sammensetning.

Aktivitetersmidler for barn og unge

Har du en ide til en god aktivitet for barn og unge, men mangler finansiering?

Ungdomsrådet i Kvinesdal har midler til tiltak som fremmer gode aktiviteter for barn og unge. KUNG ønsker at midlene skal komme flest mulig barn og unge til gode og at det kan stimulere til varig aktivitet og deltakelse. Det er også viktig for ungdomsrådet at aktivitetene/arrangementet er gratis å kunne delta på. 


Barn og unge kan søke!

Barn og unge opp til 20 år som har en god ide til en aktivitet eller et arrangement kan søke. Målgruppen er barn og unge i alderen 0- 20 år og aktiviteten eller arrangementet bør komme flest mulig til gode.


Retningslinjer for fordeling

Ungdomsrådet i Kvinesdal har midler til utdeling pr. kalenderår.

  1. Formål: KUNGs aktivitetsmidler skal bidra til mer aktivitet for barn og unge i kommunen.
  2. Hvem kan søke? Barn og unge, både enkeltpersoner og organisasjoner, skoler og elevråd.
  3. Hva kan det søkes til? Det kan søkes om støtte til aktiviteter, og utstyr knyttet til aktiviteter.
  4. Målgruppen: Må være barn og unge under 20 år. Aktiviteten skal komme barn og unge i kommunen til gode.
  5. Hvor mye kan det søkes om? Det kan søkes opp til kr 5000.
  6. Hva skal søknaden inneholde? Søkand sendes på mail til: lhr@kvinesdal.kommune.no og må inneholde hvem som søker, hva det søkes om, hvorfor og budsjett/finansiering. 
  7. Når kan det søkes? Det kan søkes fortløpende. Ungdomsrådet behandler søknad i neste møte de har (se møteplan som ligger på kommunens nettside). De som får tildelt midler blir tilskrevet. Aktiviteter det søkes om støtte til må ikke være gjennomført før søknaden behandles.
  8. Endringer av disse vedtektene kan gjøres av Kvinesdal ungdomsråd.