Hvem kan søke?

Personer som har store vansker med å bevege seg over noen lengde eller som ikke kan gå og som trenger parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid eller annen aktivitet.
Funksjonshemmede, syke og uføre som er bosatt i kommunen eller som skal oppholde seg i kommunen over lengre tid.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hvordan søker du?

Legeerklæring og passfoto må følge søknad. Søknad om parkeringskort for forflytningshemmede blir behandlet av kommunen. Parkeringskort tildeles etter en helhetlig vurdering av medisinske og personlige behov.

Du kan søke elektronisk her.

Klage

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. 
Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til klagenemnda.