Hvem har lovfestet rett til plass?

Barn uten barnehageplass som fyller ett år senest i november har lovfestet rett til plass i hovedopptaket hvis de søker om plass senest 1. mars. Barn som er født etter dette har ikke lovfestet rett til barnehageplass før i neste hovedopptaket, men kan søke om plass i suppleringsopptak.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Lovpålagte kriterier for prioritet

1. Barn med rett til prioritet ved opptak, dvs.: 
• Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 
            Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. 
• Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. 

Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte

2. Barn fra hjem der det er alvorlig sykdom. Dette gjelder barnet det søkes for, søsken og foreldre. Det kreves medisinsk dokumentasjon. 
3. Barn som iflg. tilråding fra PPT eller helseinstans har behov for miljøforandring/stimulering. 
4. Barn fra minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring (dvs. begge foreldre har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål). Særlig behov for norskopplæring må dokumenteres. 
5. Barn som tilhører barnehagens skolekrets 
6. Barn til personell som er vanskelig å rekruttere til stillinger i Kvinesdal kommune. Uttalelse fra leder må vedlegges søknaden. 
7. Barn der enslig forsørger er i arbeid/utdanning. (Dokumentasjon må vedlegges) 
8. Søknad om endring av oppholdstid i barnehagen der barnet har plass, fra deltidsplass til hel (større) plass 
9. Søsken til barn som har plass i kommunal barnehage. Søskenprioritet gjelder kun ved søknad om plass i den barnehagen barnets søsken har plass i. 
10. Søknad om overføring fra en kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage. 
11. Barn som har ett år igjen før skolestart (5-åringer). 
12. Barn der begge foresatte er i arbeid/utdanning. (Dokumentasjon må vedlegges.) 
 
 
Forhold som gir grunn for å fravike prioritet etter pkt. 2-11 
 
• Ved inntak av barn skal det tas hensyn til barnegruppas sammensetning: 
 
a. Barnegruppa skal sammensettes slik at det pedagogiske tilbudet til alle barna er ivaretatt. Det skal derfor tas hensyn til alder, kjønn og andre forhold av betydning. 
b. Innenfor hver aldersgruppe bør det tas hensyn til kjønn der forskjellen overstiger 30/70%. 
c. Antall minoritetsspråklige barn bør holdes under 35 % av den totale barnegruppa. 
d. Barn som ut fra alder ikke har rett til barnehageplass (jfr.. Barnehageloven § 12 a), prioriteres etter barn som har rett på plass.
I forhold til rett til plass (Barnehageloven §12a) gjelder som følger:
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
 
Behandling får en ut fra vurdering iflg. punktene ovenfor ikke finner grunnlag for å prioritere.  
Når styrer, etter å ha vurdert og prioritert søknadene om opptak ut fra kriteriene ovenfor, har flere søkere som en mener står likt, skal det ved loddtrekning foretas innbyrdes prioritering mellom disse. 
 
Opptakskrets. 
Kommunen er opptakskrets. Barn som bor utenfor kommunen, kan kun tas inn midlertidig for max. ett år av gangen i plasser som er ledige etter at alle barna fra opptakskretsen har fått et tilbud.