Hvem kan få avlastning?

Avlastning er en tjeneste til deg som er forelder eller pårørende.

  • Omsorgsarbeidet må være omfattende og særlig tyngende for eksempel:
  • Om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid.
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i søvnen.
  • Den omsorgstrengende må bo i kommunen.
  • Det må foreligge søknad fra omsorgsyter.
  • Den omsorgstrengende må være hjemmeboende.

​Omsorgsarbeidet må vurderes opp imot andre tjenester og tiltak som kommunen har og som samtidig vil redusere omsorgsbyrden for omsorgsyter.

Avlastningstiltak finnes i flere former, og kan gis i en begrenset periode eller over tid.

Avlastning kan skje i hjemmet – det vil si at en person er hjemme hos den omsorgstrengende mens omsorgsyter har fri.

Avlastning kan være i form av:

  • Dagopphold.
  • Kveld- eller døgnopphold.

Avlastning kan gis i institusjon eller omsorgssenter.

Kommunen har en avlastningsbolig for barn/unge.

Avlastning for barn/unge kan også gis i privat hjem.

Hvordan søke om avlastning?

Ta kontakt med Tjenestekontoret i kommunen tlf. 38 35 77 00. Du kan få informasjon om avlastningstjenesten og hvordan du går fram for å søke.

Etter du har søkt vil saksbehandler ved Tjenestekontoret ta kontakt for en kartleggingssamtale. Deretter vil det avgjøres om det skal tilbys tjenester i form av avlastning

Klagerett:

Når du har søkt har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak). Dette gjelder om du får innvilget avlastning eller ikke. Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette begrunnes i søknaden. Du skal også få informasjon om hvordan du klager. Klagen skal sendes til kommunen, som skal vurdere søknaden på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Vil du bli avlaster for barn/unge?  – Ta kontakt med Tjenestekontoret/Koordinerende enhet:  tlf: 38357700