Vegadresseprosjektet i Kvinesdal

Mål

Vegadresseprosjektet har pågått over flere år, med mål om å adressere alle adresseverdige bygninger/ eiendommer som fra før ikke hadde vegadresser. Entydige vegadresser er spesielt viktig for at bla. utrykningskjøretøy raskt kan finne fram til aktuelt sted.

Organisering, status og arbeidet videre

Prosjektet har vært organisert med egen prosjektgruppe, i tillegg til en navnekomite som stod for innsamling av vegnavnene. Prosjektets hovedfase er ferdig, og kommunen har nådd en dekning på godt over 99 % vegadresser. Arbeidet fortsetter videre som rutinearbeid med samme interne arbeidsfordeling, der Kultur innhenter/saksbehandler nye vegnavn, Plan- og miljø tildeler og vedlikeholder vegparseller/husnummer i matrikkelen, og Teknisk drift følger opp bestilling og utsetting av vegnavn-skilt i samarbeid med bla. fylkeskommunen.

Generell informasjon

Når det gjelder bruk at vegadresser, kan kommunen svare på spørsmål om hvilken adresse en bygning/eiendom har, om adressen til bygning/eiendom er riktig, og tildeling av ny adresse. Den enkelte grunneier (og evt. andre som bor på aktuelle eiendom), må selv sjekke og evt. avklare med Folkeregisteret at de er knyttet til riktig vegadresse. Ved flytting, må gjeldende regler/rutiner for melding av flytting hos Folkeregisteret, Posten osv. følges.

Næringsdrivende, lag og foreninger må selv melde evt. adresseendringer til Brønnøysundregistrene m.m.

Prinsipper lagt til grunn for adresseringsarbeidet

For adressearbeid finnes en del retningslinjer og prinsipper. Et av disse er «avstandsprinsippet», som betyr at bygninger kan nummereres ut fra avstand fra vegens startpunkt.

Har du fått tildelt adresse til et bygg som du mener ikke er adresseverdig eller av andre årsaker mener at dette er feilregistrert, eller du har bygning du mener er adresseverdig men som ikke har fått tildelt adresse, ta kontakt med kommunen.

Det er mulig å sjekke din bygnings tildelte adresse i bla. kartløsninger på kommunens hjemmeside. Kommunen kan iverksette omadresseringer ved eventuell fortetting, bruksendringer eller gjennomgang av adressene. Tildelt adresse er ikke en personlig rettighet. Tildelte adresser endrer ikke privatrettslige forhold mht. adkomstretter.

Navnesaker

For noen vegnavn i kommunen, har det vært reist navnesaker fra Kartverket om skrivemåten, etter gitte regler for dette.

Skilting

Oppsetting av skilt med vegnavn i aktuelle vegkryss, er et arbeid som pågår i samarbeid mellom kommunen for kommunale veger og Statens vegvesen for fylkesveger.

Oppsetting av husnummer på egen bygning/eiendom, er huseier eller fester sitt ansvar. Nummerskilt må plasseres lett synlig, og bør ha en utforming (størrelse, skrifttype og farge) som er lett å lese, og for nybygg være montert før evt. ferdigattest.

Adressetilleggsnavn

Det er i noen tilfeller, etter gitt regelverk, åpnet for at eieren av et gårdsbruk kan kreve å få tildelt et «adressetilleggsnavn» til gårdsbrukets vegadresse. Dette vil da inngå i den offisielle adressen. Om dette lar seg gjøre, blir en konkret vurdering/saksbehandling i hvert enkelt tilfelle. For mer informasjon om, se informasjon på Kartverkets hjemmeside.

Bolignummer

Bruksenhetsnummer (bolignummer) tildeles av kommunen i forbindelse med registrering av byggesak/adresse. En bolig med én godkjent/registrert boenhet har H0101. For mer informasjon se Kartverkets hjemmeside: Hovedprinsipp for bolignummer