Slik søker du om plass

For å få plass må du eller fullmaktshaver søke om helse- og omsorgstjenester. 

Hvem kan søke?

Brukere som har behov for:

  • observasjon, utredning, behandling og oppfølging.
  • å få kartlagt funksjonsnivå og ressurser.
  • opptrening i dagliglivets funksjoner.
  • omsorg ved livets slutt.

Type opphold

Ordinært korttidsopphold

Målet med oppholdet kan være blant annet å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov eller opptrening, slik at man gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Rehabiliteringsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at man kan komme raskt tilbake til eget hjem.
Avdelingene har styrket bemanning på fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.

Avlastningsopphold

Målet med oppholdet er å avlaste pårørende. Tilbudet kan være rullerende, det vil si at du vekselvis bor hjemme og på sykehjem.

Hva koster det?

Du kan se prisene her.

Pasienten betaler selv utgifter til medisiner og engangsutstyr under oppholdet. 
I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 4

Klage

Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet

  • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
  • For lovpålagte tjenester er klageinstans Statsforvalteren, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
  • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Visittider ved korttidsavdelingen

Ved korttidsavdelingen ser vi at det er behov for innføring av visittider for besøkende på hverdagene. Det er mange ulike aktiviteter og oppfølgingsarbeid som foregår rundt pasientene når de er inne på et korttidsopphold for opptrening. Det gjøres ulike tverrfaglige vurderinger rundt aktiviteter som trengs i dagliglivet. Alt fra personlig hygiene, ernæring/måltider, legevisitt, trening med fysioterapeut/ergoterapeut og hvile. Visitt på dagtid vil derfor ofte komme i konflikt med gjennomføring av disse aktivitetene. Vi ønsker derfor å tilstrebe visittider for besøkende fra kl. 16-18 på hverdager.

Det vil hos enkelte pasienter være behov for unntak fra visittider, som kan gjøres etter avtale med personale.

I helger og helligdager er det ingen fast visittid, men vi ber besøkende om å unngå å komme under måltidene hvis mulig (kl. 09, 13, 18.30).

Hilsen ansatte ved korttidsavdelingen