Klimaendringer fører til hyppigere og kraftigere nedbør. Sammen med økt fortetting og urbanisering, gir det stadig større utfordringer knyttet til håndtering av overvann.

I årene fremover er det ventet at vi vil oppleve mer styrtregn. Det gir utfordringer med overvann i byer og tettbygde strøk. Overvann er når nedbør eller smeltevann renner av på tak, asfalterte gater og andre tette flater. I større mengder kan overvann føre til oversvømmelser, flom, ras og skader på bygninger og infrastruktur.

Avløpsnettet er ikke dimensjonert for å ta imot alt vannet som kan oppstå ved kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier, og vi kan få vann i kjellere, oversvømte veier og elver som går over sine bredder.

Grunneier har selv ansvaret for håndtering og eventuell bortleding av takvann, drensvann og overvann fra egen eiendom. Overvann skal i størst mulig grad tas hånd om lokalt, på en slik måte at vannet ikke skaper problemer eller ulemper for egen eiendom eller naboeiendommer. Dette er viktig for å redusere faren for oversvømmelser og for å opprettholde vannets naturlige kretsløp. Grunneier har ansvaret for sikring av egen eiendom mot flom i bekker og vassdrag. Dette gjelder også i forhold til erosjon og utrasing.

Kommunestyret har fastsatt akseptabel risiko for skade fra overvann i Kvinesdal kommune tilsvarende NVEs anbefaling i veileder nr. 4/2022 «Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar – Korleis ta omsyn til vassmengder?» kapittel 4.1.2, det vil si at følgende skal legges grunn:

  • Klimajustert 100-års regn. Planlegging av trygg, sammenhengende flomveger og lokale overvannstiltak skal til sammen gi akseptabel sikkerhet. Anbefalingen gjelder der TEK17 § 7-2 om sikkerhet mot flom ikke gjelder.
  • Det foreslåtte grenseverdiene for dybde (D), hastighet (V) og produktet av disse to (DV) på oversvømt areal ved klimajustert 100-årsregn, se figur 4-3 til figur 4-5 i veilederen, for å identifisere areal som egner seg for utbygging. Grenseverdiene gjelder ikke for planlagte flomveier.

Kommunestyret har bestemt at i arbeidet med håndtering av overvann i Kvinesdal kommune skal prinsippene i NVEs veileder nr. 4/2022 «Rettleiar for handtering av overvatn i arealplanar – Korleis ta omsyn til vassmengder?» legges til grunn ved utforming av arealplaner, byggesaker og behandling av dispensasjoner, det vil si at tretrinnsstrategien skal brukes ved håndtering av overvann.