Vannverk

Kommunalt vannverk

Kommunen kan tilby offentlig vannforsyning i følgende områder: Feda, Øye - Liknes, Storekvina, Kvinlog, Jerstad og Knaben.

Hele 70-80 % av kommunens husstander forsynes fra offentlig vannverk.
I tillegg kommer deler av fritidsbebyggelsen.
All kommunalt vannforsyning hentes fra grunnvannsbrønn, både i løsmasser og fjell.

Kvalitet

Kvaliteten på vannet er av ypperste klasse. En bekreftelse på dette er at samtlige vannverk er godkjent i.h.t. nye vannforskrifter som innebærer at samtlige krav innfris i.h.t. EØS'krav til drikkevann.

Tilkobling kommunale vannverk

Alle som ønsker å koble seg til offentlig vannverk gis anledning til dette, søknad må sendes til virksomheten Teknisk drift. Tillatelse vil bli gitt i.h.t. vedtatte forskrifter/ retningslinjer for vann og avløp.

Den som ønsker tilkobling/ er tilkoblet kommunal vannforsyning er selv ansvarlig for graving/ legging av stikkledning fra hovedledning og frem til tomt, også fremtidig vedlikehold av denne. Tilkobling må utføres av godkjent entreprenør/ rørlegger.

Avløpstjenester leveringsvilkår.pdf

Drikkevann leveringsvilkår.pdf

Forskrifter for vann- og avløpsgebyr.pdf

Interkommunal norm for vei, vann og avløpsanlegg

Måling av vannforbruk

Kommunen har innført tvungen installasjon av vannmåler for samtlige tilkoblinger. Dette for at de som er tilkoblet kun skal betale for det vannet de virkelig bruker.

Vi hjelper deg med:

 • Hvor i kommunen kan de tilkobles offentlig vann
 • Rettleie vedr. tilkobling
 • Stans i vannforsyningen
 • Opplysninger om kvalitet på vannet

Vannmåler

Alle bygninger som skal knyttes til kommunens ledningsnett må installere vannmåler. Abonnentene betaler abonnementsgebyr samt forbruksgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³. 

Slik leser du av vannmåleren

 • Hovedavlesningen skjer en gang i året (ved nyttår).
 • Du får ett avlesningskort eller en SMS per vannmåler.
 • Les av vannmålerstanden og svar på SMS eller på nett. Event. returner avlesingsskjemaet til oss.
 • Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert. 
 • Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Vannlekkasje kan være dyrt. Til og med en kran som bare drypper langsomt kan bruke flere tusen liter på et år. En WC kan lekke virkelig mye vann, opptil flere hundre tusen liter vann på et år. Slike lekkasjer må du betale for. Gjør det derfor til vane å kontrollere at det ikke lekker hjemme hos deg: Steng alle kraner og kontrollér at ingenting rører seg på vannmåleren. Er det bevegelse på vannmåleren din når alle kraner er stengt: Ring en rørlegger!
Du kan også sjekke vannmåleren selv ved å fylle opp målekar med vann og sjekke dette mot avlesningen på vannmåleren. Dette er enklest å få til hvis det er liter avlesning på måleren, som er de små røde viserne som er på flere av vannmålerne.

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i kommunen har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.

Misfarging av vann

Vannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Dette er som regel ikke farlig, men vi anbefaler likevel å la vannet renne i krana til vannet er klart igjen. 

Varsling om vannbrudd

 • Vi informerer via internett og sosiale media.
 • Vi varsler på telefon eller ved direkte kontakt til berørte innbyggere:
  • når vi stenger vannet på grunn av vedlikehold og lekkasjer
  • ved anbefaling om å koke drikkevannet.

Koking av vann

Hvis vi sender ut en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.  

Under kan du se informasjonsvideo med hva du må gjøre hvis du får kokevarsel fra kommunen.

 

Formål

Stengt vann

Vi varsler deg med SMS eller talemelding på telefonen hvis vi må stenge vannet hos deg. 

Har du lavt trykk uten at vannet er stengt av oss? Meld fra!

Brunt vann

Vannet kan bli brunt i forbindelse med reparasjon av vannlekkasjer eller andre hendelser.

Hvis vannet har vært stengt kan området som var berørt oppleve brunt vann når det blir åpnet igjen. La vannet renne en stund for å rense rørene. 

Hvis vannet er brunt uten kjent årsak, meld fra!

Når vannet skal stenges

Du får en SMS eller talemelding fra oss før vi stenger vannet.

I meldingen får du oppgitt når og hvor vannet blir stengt.

Tiden for stengingen er omtrentlig og vi gir ny beskjed dersom det blir endringer. 

Det er lurt å fylle opp vann til forbruk i drikkeflasker og bøtter på forhånd. 

Når vannet er stengt

Du må holde alle vannkraner stengt mens arbeidet pågår. 

Når vannet er tilbake

Vannet kan være mer eller mindre brunt til og med neste dag etter at det har vært stengt. 

Åpne kaldtvannskranen og la vannet renne noen minutter for å slippe ut luft og spyle ut brunt vann og partikler.

Det er ikke farlig å drikke vannet eller bruke det i matlaging.

Du bør ikke vaske lyse klær før vannet er klart igjen.

Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Avløpsnett og renseanlegg

Kvinesdal kommune har utbygd offentlig kloakk i følgende områder:
Feda - Refstie, Øye - Liknes - Hamrebakkene, Jerstad, Storekvina - Breimoen, Kvinlog, Knaben.

60% av kommunens husstander tilkoblet offentlig nett.
Samtlige renseanlegg som drives i kommunen har en glimrende renseeffekt ( fosforfjerning på 95-99%) og tilfredsstiller samtlige krav gitt i utslippstillatelsen fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling.

Kvinesdal kommune besørger også tømming av private septiktanker fra spredt bebyggelse som ikke er tilkoblet offentlig nett.
Disse tømmes hvert 2. år mot en årlig avgift. ( Totalt ca. 1000 tanker).

Slam som blir produsert ved renseanleggene tilfredsstiller også kravene til bruk som gjødsel for landbruket. Totalt produseres ca. 950 tonn kloakkslam årlig.Tilkobling kommunal kloakk

Alle som ønsker å koble seg til offentlig kloakk gis anledning til dette. Søknad må sendes Teknisk drift.

Tillatelse vil bli gitt i.h.t. vedtatte forskrifter for vann/ avløp.

Den som ønsker tilkobling offentlig nett er selv ansvarlig for graving/ legging av stikkledning fra hovedledning og frem til punkt også fremtidig vedlikehold av denne. Arbeidet må utføres av godkjent entreprenør/ rørlegger.

Avgiften beregnes ut fra målt vannforbruk. Vi kan hjelpe deg med:

Hvor i kommunen kan du tilkobles offentlig kloakk. Hvordan blir avløpsvannet behandlet. Råd/ veiledning vedr. problemer med kloakklukt i hus eller oppstuing i privat stikkledning. Hva du ikke må tilføre i kloakknettet, slik som overvann, kjemikalier o.s.v. Utslippstillatelse for de som ikke har mulighet for tilkobling offentlig nett behandles av Plan- og miljøenheten.

SMS og telefonvarsling

 • Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og vannavstengninger.
 • Vi ønsker å nå flest mulig og bruker telefonvarsling.
 •  Varsling24 er en innbyggerportal for vannavstengninger, strømstans, brøyting med mer.

Varsling etter geografisk område

 • Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at vi raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.
 • Ved en varsling går det ut SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.

Hva kreves av deg?

 • Telefonen må være registrert på din bostedsadresse. 
 • Har du jobbtelefon der eier har annen adresse fungerer det ikke.
 • Du kan rette opp i dette på nettstedet Varsling24

Sårbare abonnenter

 • "Sårbare" abonnenter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.
 • Det kan blant annet være: Alders- og sykehjem, leger og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter, restauranter og kaféer.
 • Registrer mobilnummer til kontaktpersoner for virksomheten
 • Kontaktpersonen vil da motta varsel på SMS.