Spillemidler til anlegg

Det kan søkes om spillemidler til flere typer idrettsanlegg med ulike tilskuddsordninger. Anlegget det søkes midler til må være med i kommunedelplan for idrett og friluftsliv. 
Alle idrettsanlegg som planlegges skal godkjennes av Kulturenheten og spillemiddelsøknad med alle vedlegg skal sendes elektronisk. 
Melding om påtenkte anlegg skal gis Kulturenheten innen 1. oktober. 
Frist for elektronisk innlevering av søknader med nødvendige vedlegg er 15. oktober. 
For å søke om spillemidler gå inn på www.anleggsregisteret.no
For mer info kontakt Kulturenheten v/Arne Johnsen på tlf. 94 87 00 26 eller epost: Arne.Johnsen@kvinesdal.kommune.no

Drømmestipend 2022

Kvinesdal kommune oppfordrer alle unge talenter innen musikk, visuelle kunst, teater, dans, skapende skriving eller andre aktuelle kunstområder om å søke Drømmestipend 2022. Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping deler ut 50 stipend på 30 000 kroner fordelt på 100 kommuner. Konkurransen er åpen for alle kulturutøvere mellom 18 – 25 år som ikke har etablert seg som kunstnere. I 2022 må en være født tidligst 1. januar 1996 og senest 31. desember 2003 for å kunne søke Drømmestipendet.

En bred sammensatt jury velger ut de 50 heldige stipendmottakerne som offentliggjøres i løpet av mars 2022. Dokumentasjonen av ferdighetene utgjør 50 prosent av grunnlaget for vurderingen av søknaden. Dokumentasjonen bør derfor være godt gjennomtenkt, og gi en best mulig presentasjon av deg som kunst- /kulturutøver. Drømmen du presenterer utgjør de resterende 50 prosentene av søknaden. Hver kategori har egne dokumentasjonskrav. Dokumentasjonskravene finner du på Drømmestipendets nettside.

Mer informasjon og påmelding finner du her: https://www.drommestipendet.no/

Søknadsportalen åpner 15. september og stenger 2. desember klokka 12.00.

For mer informasjon kontakt Kvinesdal kulturskoles rektor Oddbjørn Stakkeland, telefon 915 61 029 eller oddbjorn.stakkeland@kvinesdal.kommune.no 

 

Kulturprisen

Kvinesdal Kommune deler ut kulturprisen etter følgende statuetter: Det deles ut kulturpris for fortjenestefullt arbeid innen kulturlivet i Kvinesdal Kommune. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, lag- og organisasjoner.

Forslag må sendes skriftlig med begrunnelse innen 15. oktober til : Kvinesdal Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-mail: post@kvinesdal.kommune.no

Kulturstipend

Kvinesdal Kommune deler ut et eller flere kulturstipender etter følgende statuetter: Det kan søkes om kulturstipend av utøvende kunstnere, unge lovende talenter og andre innenfor det utvidede kulturbegrepet. Dette kan være innenfor idrett, billedkunst, dikt, litteratur, dans, drama, kunsthåndverk, brukskunst, film, video, foto og musikk. Vi vil med dette stimulere unge lovende talenter og andre til å søke om kulturstipendet. 
Personlige søknader med begrunnelse sendes innen 15. oktober til: Kvinesdal Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-post: post@kvinesdal.kommune.no 

Bygningsvernprisen

Kvinesdal Kommune, Kvinesdal Historielag og Kvinesdal Sparebank deler ut bygningsvernprisen. Prisen består av en plakett med inskripsjon, samt diplom bestående av tegning og bygning. Bygningsvernprisen skal være en stimulans til god byggeskikk, godt vernearbeid eller aktiv innsats for kulturminnevernet. 
Forslag sendes skriftlig med begrunnelse innen 15. oktober til: Kvinesdal Kommune, Kulturenheten, Nesgt. 11, 4480 Kvinesdal. E-post: post@kvinesdal.kommune.no

Stipend ung idrettsutøver

Kvinesdal Idrettsråd (KIR) deler hvert år ut en pris til en av våre unge idrettsutøvere. Dette er et stipend på kr. 5.000,-. Hvor formålet er å stimulere og oppmuntre unge som på en positiv måte utmerker seg. Stipendet kan gå til idrettsutøver i Kvinesdal i aldersgruppen 12 – 19 år. Klubber og enkeltpersoner i Kvinesdal kan innstille på kandidater. Styret i Kvinesdal Idrettsråd velger ut prisvinneren og utdelingen skjer på kulturkvelden i Kvinesdal Kulturhus. 
Forslag sendes skriftlig: Kvinesdal Idrettsråd v/Morris Egenes: morrisegenes@gmail.com  innen 15. oktober.

Stipend Sach's minnefond

Stiftelsen Fotograf Rudolf og hustru Maria (Mariola) Sach`s minnefond til støtte for unge studenter av klassisk musikk, utlyser med dette stipend. 
Formålet med minnefondet er å gi støtte i form av stipend til unge studenter av klassisk musikk. Med klassisk musikk menes her enten klassisk sang (opera / operetter eller lignende) og / eller klassisk instrumentalmusikk. 
Søker / søkerne skal være født i eller ha nær tilknytning til Kvinesdal kommune. Søkerne må ikke være eldre enn 30 år. 
Dersom søker oppfyller nevnte betingelser, kan vedkommende motta støtte/stipend på en størrelsesorden fra kr. 25.000,- til 50.000,-, fra dette minnefondet, selv om søker er bosatt et annet sted. Stipendet blir utdelt på Kvinesdal kommunes årlige kulturkveld. 
Søknadsfrist: 15. oktober 
Søknad sendes: Advokat Lilly Marie Kongevold, postboks 201, 4402 Flekkefjord. 
E-mail: lmk@lister-advokatene.no

Kulturmidler barne- og ungdomsarbeid

Foreninger, lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner i Kvinesdal kommune kan søke om driftstilskudd til aktivitet rettet mot barne- og ungdomsarbeid i kommunen.

Det avsettes kr. 225.000,- til formålet.

Kulturmidlene gjelder IKKE:

 1. tilskudd til idrettsarbeid, korps eller grendeutvalg. (De har egne avsatte midler)
 2. tilskudd til investeringstiltak

Det skal søkes på eget søknadskjema eller på papirutgave som kan hentes og leveres på Kvinesdal rådhus. Adr: Nesgata 11, 4480 Kvinesdal. Tlf: 38357700

Søknadsperiode fra 15. januar til 15. februar. 

 

Retningslinjer for kulturmidler (drift) – barn og unge: 

 

 1. Formål

Kvinesdal Kommune gir kulturmidler for å sikre barn og unge et bredt spekter av kulturtilbud. Kulturmidlene skal fremme et aktivt kulturliv i kommunen og stimulere til økt deltakelse i organisasjonslivet.

 

 1. Hvem kan søke kulturmidler?

Foreninger, lag, organisasjoner, grupper og enkeltpersoner som drifter aktiviteter rettet mot barn og unge.

Det forutsettes at laget/foreningen søker om midler til aktivitet som skjer primært i Kvinesdal Kommune, eller for barn og unge bosatt i Kvinesdal Kommune.

 

Søknaden skal inneholde:

 1. Søkers navn, organisasjonsnummer, adresse, kontaktperson, kontonummer, telefon og epost.
 2. Kort presentasjon av aktivitetene. Tid og sted, samt innhold.
 3. Prosjektbeskrivelse/årsplan (kort – hva har dere tenkt å gjøre)
 4. Oversikt over utgifter og inntekter foregående år (budsjett)
 5. Oversikt over forventede utgifter/inntekter (budsjett)

 

Midlene fordeles skjønnsmessig ut fra disse kriterier:
 

 • Medlemstall
 • Ungdoms-/barnemedvirkning i tiltaket
 • Samarbeid med andre lag/foreninger
 • Tiltak som fremmer likestilling, mangfold og inkludering blir prioritert
 • Ungdomstiltak prioriteres, fremfor rene barneaktiviteter
 • Frekvens

Kulturenheten er ansvarlig for innstilling til Drifts- og tjenesteutvalget, som i sin tur fatter endelig vedtak.