Vernede områder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning. Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen. Verneområdene i kommunen forvaltes av Statsforvalteren i Agder

I naturbasen på nett finner du kart over vernede områder i Kvinesdal: Kart - naturbase