Fradeling av areal fra en landbrukseiendom må først behandles etter jordlovens bestemmelser før det evt. kan gis en delingstillatelse etter plan- og bygningsloven. Formålet med Jordloven er at all jord, skog og natur blir forvaltet på best mulig måte for nåværende og fremtidige generasjoner. Det skal tas særlig hensyn til landbruks og skogbruksnæringen. Jordloven skal videre legge til rette for å ivareta miljø, kulturlandskap og biologisk mangfold på en samfunnsmessig forsvarlig måte. Deling av landbrukseiendom etter jordlovens § 12 og omdisponering etter jordlovens § 9 må godkjennes av myndighetene. Dette er for å bidra til en tjenlig bruksstruktur og verne om arealressursene, samt å beholde og utvikle driftsmessige gode løsninger. Det kan allikevel gis samtykke til deling dersom det vurderes til at delingen vil ivareta hensynet til bosetting i området.

Mer informasjon om dette er samlet på Landbruksdirektoratets nettside.