Har du penger på skogfondskontoen?

Bruk dem til tiltak i skogen din!

Pengene fra skogfondet kan brukes til å investere i tiltak som markberedning, planting, ungskogpleie, miljøregistreringer, skogsveier, kurs og forsikringer. Du kan også ta ut lønn for eget arbeid.

Skattefordel

Du får store skattefordeler av å bruke skogfond. Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på. Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15 % som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50 % av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

Slik går du fram

Det å sette av penger til skogfondet ditt skjer i forbindelse med salg av tømmer. Størrelsen på beløpet skal være i intervallet 4 – 40 % av inntekten av tømmersalget. Ved hjelp av en skogfondkalkulator (www.skogfond.no) kan du beregne hvor mye du bør avsette til skogfond ved tømmersalg. Dersom du er usikker på hvor mye arbeid som bør gjøres i skogen din, og hva dette vil koste, så bør du søke hjelp hos faghjelp Kai Ove Kvinlaug (916 90 774) eller du kan snakke med kommunen.

Har du hogd skog? Husk å plante.

Etter hogst har du 3 år på deg til å forynge skogen (skogbruksloven § 6). Du kan bestille planter gjennom faghjelp Kai Ove Kvinlaug (916 90 774).