I denne forbindelse kommer Kvinesdal kommune til å motta rapporter/ lister fra Kartverket over fritidsboliger med ufullstendige matrikkelopplysninger. Disse vil inneha mangler som trenger grad av kvalitetsheving. Viktige tema for kvalitetsheving i første del av prosjektet vil være;

  • Oppdatering av bruksenhetsnummer fra kode U (unummerert) til kode F (fritidsbolig). Bygningstypen vil fra før være fritidsbolig.
  • Retting av feil med hensyn til hvilken eiendom en fritidsbolig tilhører.
  • Oppfølging av status for igangsatte fritidsbygg som ikke er meldt tatt i bruk/ ferdige.
  • I saker hvor fritidsboligens arealopplysninger mangler i matrikkelen, men kommunen har tilgang på disse via sakssystemet, vil i noen grad arealer bli oppdaterte.

Matrikkelforskriften § 10 omhandler retting, endring eller tilføying av opplysninger i matrikkelen m.m. For den del av kvalitetshevingsarbeidet som blir å anse som registertekniske forhold, og som skjer likt for mange fritidsboliger, har kommunen anledning til å underrette om matrikkelføring gjennom kunngjøring på hjemmesiden. I tillegg vil det kunne oppstå tilfeller hvor det blir mest hensiktsmessig å varsle parter direkte.

Med hjemmel i matrikkelforskriften § 10 (2) og § 10 (7), velges i hovedsak for dette prosjektet å føre matrikkelopplysninger av teknisk karakter uten ytterligere kunngjøring til den enkelte grunneier, se utdrag fra forskriften nedenfor;

§ 10 (2): «Registrerte eiere og festere av berørte matrikkelenheter skal få mulighet til å uttale seg. Organet som står for rettingen, kan kreve at uttalelsen skal være grunngitt og undertegnet. Retten til å gi forhåndsuttalelse gjelder ikke når matrikkelføringen bare omfatter registertekniske forhold, som når kommunen fører opplysninger om hjelpelinjer og hjelpepunkt.»

§ 10 (7): «Registrerte eiere og festere av berørte matrikkelenheter skal underrettes om føringen, eventuelt med relevant utdrag av matrikkelen. Hvis føringen gjelder likt for et stort antall enheter, kan underretningen skje gjennom annonse i lokalavis eller kommunal informasjonskanal.»

Dere som eier hytter og er berørt av denne type rettinger trenger ikke foreta dere noe i denne omgang, med mindre dere blir forespurt om opplysninger fra kommunen.

Kommunen har opprettet en prosjekt-/ arbeidsgruppe, hvor kontaktperson for eventuelle spørsmål til prosjektet er Jens Helge Træland, tlf. sentralbord 38 35 77 00.