Godkjenning av spredeareal

Fulldyrket jord og overflatedyrket jord er godkjent som spredeareal forutsatt at arealet inngår i vekstskifte og nyttes til spredeareal. Husdyrgjødsel kan bare spres på godkjent spredeareal. Det skal være tilstrekkelig disponibelt areal for spredning av husdyrgjødsel, minimum 4 dekar fulldyrket jord pr. gjødseldyr-enhet.

Kommunen kan etter søknad godkjenne annet areal som spredeareal. Utmarksareal kan ikke godkjennes som spredeareal.

For å regne ut hvor mye spredeareal du trenger, kan du bruke Mattilsynets GDE-kalkulator (gjødseldyr-enhet).

Frist for spredning av husdyrgjødsel

Spredning av husdyrgjødsel skal så langt det er mulig skje i perioden fra våronnstart til 1. september, og fortrinnsvis om våren når planteveksten tar til.

Etter 1. september er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel uten nedmolding. Med nedmolding er det tillatt å spre husdyrgjødsel fram til og med 31. oktober.

I perioden fra og med 1. november til og med 15. februar er det ikke tillatt å spre husdyrgjødsel. Det er ikke tillatt å spre på snødekket eller frossen mark, uansett dato.

Kommunen kan bestemme at det ikke skal være tillatt å spre husdyrgjødsel i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

Husdyrgjødsel spredd på åpen åker skal moldes ned straks og senest innen 18 timer etter spredning.

Det skal tas rimelig hensyn til luktulemper og ulemper ved partikkelspredning ved spredning av husdyrgjødsel i nærheten av boliger..

Søk om dispensasjon fra spredningsfristen ved å sende en skriftlig søknad til kommunen.

Bekreftelse for kjøp av kunstgjødsel

Regler fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gir kun følgende brukere rett til å erverve gjødsel med høyt nitrogeninnhold:

  • Profesjonelle brukere som benytter ammoniumnitrat til sprengningsformål og som har tillatelse til å håndtere eksplosiver.
  • Jordbrukere til bruk ved jordbruksvirksomhet, enten på heltid eller deltid.
  • Personer med yrkesvirksomhet innen hagebruk, plantedyrking i drivhus, vedlikehold av parker, hager eller sportsanlegg, skogbruk eller lignende aktiviteter.

16 % grense

Det er derfor forbudt å omsette gjødsel med 16 % nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat til privatpersoner eller andre enn de som er nevnt ovenfor.
Uavhengig av EUs regler stilles det i Norge krav til transport og oppbevaring av ammoniumnitrat i regelverket under brann- og eksplosjonsvernloven. Bestemmelsene skal ivareta både sikkerheten til omgivelsene ved lovlig bruk, og sikre at stoffet ikke kommer på avveie.

Tips til jordbrukere:

• Lagre trygt og sikkert på et sted der man har gjødselen under normalt oppsyn
• Ikke selg til privatpersoner
• Følg med på hva som skjer rundt deg

Bekreftelse fås av kommunen

For å kunne kjøpe gjødsel med mer enn 16 % nitrogeninnhold må du kontakte landbrukskontoret for å få en skriftlig bekreftelse på at du er en godkjent bruker. Send gjerne inn en skriftlig søknad til landbrukskontoret med en beskrivelse av formålet med kjøp av kunstgjødsel.

Etablerte gjødselkunder slipper denne dokumentasjonen.

Gjødselsplan

Gjødslingsplanlegging har som formål å gi grunnlag for kvalitetsmessig god avling, begrense avrenning til vassdrag og tap til luft av næringsstoffer fra jordbruksarealer. Gjødslingsplanlegging skal sikre en ressursmessig riktig utnytting av næringsstoffer i jordsmonnet og fra mineralgjødsel, husdyrgjødsel, slam og annen organisk og uorganisk gjødsel.

Kommunen kan godkjenne 5-årig gjødslingsplan dersom det er 5 gjødselsdyrenheter (GDE) eller færre på foretaket. I særlige tilfeller kan det dispenseres fra forskriften for foretak med jordbruksarealer som drives svært ekstensivt. Ekstensivt jordbruk er jordbruksdrift med liten innsats av arbeidskraft og kapital per flateenhet slik at jorden gir liten avkastning.

I utrekning av GDE blir beiting utenom spredeareal trukket fra. For dyr som bare beiter i utmark, blir det beregnet at de ikke utgjør noen GDE i forhold til kravet om gjødselsplan. For dyr som beiter deler av tiden utenfor spredearealet blir det gjort en fordeling mellom fôropptak på spredearealet (inkl. tilleggsforing) og fôropptak utenom spredearealet (utmark og innmarksbeite som ikke er godkjent spredeareal) for å beregne tall GDE.

Spredeareal = fulldyrka og overflatedyrka areal. Kommunen kan i tillegg godkjenne innmarksbeite som spredeareal.