Som en oppfølging av nasjonal kartlegging av forurenset sjøbunn, spesielt havne-, industri- og verftsområder (St.meld. nr. 12 – 2001-2002 «Rent og rikt hav») ble det i 2010 opprettet et prosjekt «Rene Listerfjorder» som skulle få gjennomført tiltak for forurensede sjøområder i Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal. Prosjektet ble støttet økonomisk med midler fra Miljødirektoratet m.fl.

Kartlegginger av forurensning i sjø og sjøbunn viste at Indrevika innerst i Fedafjorden er sterkt påvirket av tidligere industrivirksomheter sine utslipp av miljøgifter i fjorden.Trælandsfos AS drev i perioden 1961-1980 et tresliperi i Lervika, som produserte slipmasse eller mekanisk masse. For å unngå kvalitetsforringelse av tremassen i form av muggflekker/soppdannelse (spesielt sommerstid) ble tremassen impregnert med kvikksølvholdig impregnering fram til 1969 og kobberholdig impregnering til nedleggelsen av produksjonen i 1980. Det er påvist forurensning av kvikksølv og kobber i sjøbunnen og sjøvannet i Indrevika. Tinfos Jernverk Kvinesdal, nå Eramet Kvinesdal, etablerte smelteverket på Øye i 1974, som produserer silikomangan. Smelteverket slapp ut PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner, ofte kalt tjærestoffer) til Indrevika og Fedafjorden frem til nye og forbedrede renseanlegg fra 1990 har redusert utslippene av PAH betydelig. Det er flere områder i Indrevika som har for høye konsentrasjoner av PAH og andre tungmetaller som bly, kadmium og sink. Skipstrafikk til Kleven kai har også bidratt med forurensning og oppvirvling av forurenset sjøbunn.

Kartlegginger og risikovurderinger av forurensning har ledet fram til en tiltaksplan som i fase 1 går ut på å dekke til ca. 100.000 m2 forurenset sjøbunn i Indrevika med et lag fin sand, 20-25 cm tykt + litt grovere grus som sikring mot erosjon. En slik tildekkingsløsning skal hindre utlekking av miljøgifter fra sjøbunnen for en periode på 1000 år.

Tildekking av forurenset sjøbunn i Indrevika fase 1 er grovt anslått koste 30-40 millioner kroner + mva. Finansiering av tildekkingen tenkes løst med et «spleiselag» mellom Eramet Kvinesdal, Trælandsfos AS, Kvinesdal kommune, RHR Eiendom AS og Staten v/Miljødirektoratet.


Status

Status for tildekkingsprosjektet i Indrevika er at det gjenstår vurdering av behov for eventuelle test-felt for tildekking, gjennomføring av økonomisk usikkerhetsanalyse i prosjektet, oppdatering av kostnadsoverslag, endelig fordeling av «spleiselag» mellom partene før det kan søkes om midler fra Staten v/Miljødirektoratet til gjennomføring av tildekkingen. Avklaring av finansiering vil bestemme fremdriften i selve tildekkingsarbeidet.