Har du planer om å bygge vei?

Skal du bygge en landbruksvei så må du søke først. Søknader blir behandlet etter landbruksveiforskriften.

Det er kommunen som behandler søknadene. Søknadsskjema med mer finner du her:

Ta kontakt med kommunen først. Vi veileder deg i søknadsprosessen.

Tilskudd

Du kan søke om tilskudd til skogsveier som er godkjent av kommunen. Størrelsen på tilskuddet avhenger av hva slags vei det er snakk om:

Veiklasse

Tilskuddsnivå statstilskudd

Tilskuddsnivå kommune-tilskudd

Helårs bilvei (veiklasse 3): Bilvei med høy standard som skal kunne trafikkeres med tømmerlass hele året. Skal tåle stor trafikkbelastning av tunge kjøretøyer.

30 - 40 %

5 %

Sommerbilvei (veiklasse 4): Vei beregnet for at tømmerbiler skal kunne kjøre på sommerføre. Bygges i områder der tømmerkvantum og transportavstand tilsier biltransport, men der terrengforhold og tilgjengelige ressurser ikke gir økonomisk grunnlag for å bygge en helårsvei.

30 - 40 %

5 %

Sommerbilvei (veiklasse 5): Vei beregnet for tømmerbil uten henger. Kan bygges på steder der det ikke er teknisk mulig eller økonomisk forsvarlig å bygge i en høyere veistandard. Denne veiklassen skal bare brukes i unntakstilfeller og prioriteres lavt i tilskudd.

25 - 30 %

5 %

Traktorveier (veiklasse 7): Traktorvei bygd med sprengt stein eller med materiale av tilsvarende kvalitet. Veien skal ha bæreevne nok til å tåle kjøring med lassbærer hele året.

25 %

5 %

Store prosjekter med mange grunneiere som samarbeider, og der veien løser ut mye tømmer, får høyere sats enn små prosjekter.  Enkle traktorveier i veiklasse 8 gis det ikke tilskudd til, men du kan bruke skogfond så sant veien er godkjent av kommunen.

Vi stiller krav om veiplan utarbeidet av sertifisert veiplanlegger på alle tilskuddsveiene. Dette gjør vi for å sikre at veien blir et best mulig prosjekt ut fra skogbruksfaglige vurderinger og at den blir bygd i henhold til kravene i veinormalene. Erfaringen er at veiplanlegger og veiplan resulterer i bedre veier.

Søknadsskjema finner du her: Søknad om tilskudd til vegbygging.

Mer om tilskuddene og kravene vi stiller finner du i lokale retningslinjer for tilskudd til skogsveier i Kvinesdal.