Informasjon om Koordinator og individuell plan

For deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven (HESO) §7-2, skal kommunen tilby koordinator og individuell plan. Med behov for «koordinerte tjenester» menes at behovet må gjelde to eller flere helse- og omsorgstjenester, det vil si tjenester fra forskjellige tjenesteytere, og at tjenestene bør sees i sammenheng. Med behov for langvarige tjenester menes at behovet bør ha en viss varighet, men det kreves ikke at behovet skal være varig eller strekke seg over et bestemt antall måneder eller år.

En individuell plan er et verktøy for samarbeid og en rettighet for de som har behov for langvarig og koordinerte tjenester jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1. Retten til en individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Koordinator blir oppnevnt i samarbeid med tjenestemottaker.

Planen i seg selv utløser ikke rettigheter til tjenester. Tjenesten er gratis.

En koordinator er en tjenesteyter som skal

  • være kontaktperson for deg og for medlemmene i ansvarsgruppen.
  • ha oversikt over de tjenesteytere som bistår deg, og innhente samtykke for videre samhandling.
  • planlegge ansvarsgruppemøte i samarbeid med deg, kalle inn, gjennomføre møte og påse at referat blir skrevet.
  • informere om og være ansvarlig for at det utarbeides en individuell plan hvis du har behov for dette.
  • delegere ansvarsoppgaver i ansvarsgruppen.
  • sørge for oppnevning av ny koordinator ved lengre fravær.

En individuell plan kan

  • hjelpe deg til å kartlegge din livssituasjon og sette mål for hverdagen.
  • gir en oversikt over deltagere i ansvarsgruppen.
  • sikre at dine samarbeidspartnere samarbeider med deg og hverandre.
  • bidra til mindre brevutvekslinger, og er et elektronisk kommunikasjonsverktøy der deltagerne kan sende beskjeder til hverandre.

Slik søker du

Du eller person gitt skriftlig fullmakt må ønske og samtykke oppnevnes koordinator for utarbeiding av individuell plan. Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig svar på søknaden din. Du finner informasjon om søknadsskjema her.

Barn under 16 år

For barn under 16 år er det barnets foresatte som kan samtykke. Barn over 16 år kan som hovedregel selv samtykke.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Kontakt oss

Du kan kontakte Tjenestekontoret/ koordinerende enhet på:
Tlf. 38 35 77 00
E-post. tjenestekontor@kvinesdal.kommune.no