Skoleskyssreglement for Kvinesdal kommune

(Vedtatt i D-sak 22/07. Endret 02.09.09, sak D-47/09. Sist endret 19.05.15, sak D-14/15.)
 
1. Rett til skoleskyss reguleres opplæringslovens § 7-1. Utover lovens bestemmelser gjelder også fylkeskommunale og kommunale skyssreglement. Kommunens reglement for skoleskyss er en kommunal forskrift. Forskriften konkretiserer og angir retningslinjer som ligger til grunn for å innvilge eller avslå skoleskyss.
 
2. Ifølge loven har elever i 2.-10. klasse som bor mer enn 4 kilometer fra skolen, rett til gratis skyss. For elever i 1. klasse er skyssgrensa 2 kilometer. I tillegg til dette omfattes elever i 2.-10. klasse med under 4 km og 1. klassinger med under 2 km reiseavstand av lovens bestemmelse om rett til skoleskyss når de må følge en vegstrekning som defineres som særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Dette gjelder når eleven må følge vegen i en "rimelig lang og farlig strekning"; ikke bare kryssing av vegen. I vurderinga vil alder spille inn.
 
3. Akseptabel gangavstand til oppsatt bussforbindelse er i følge fylkeskommunens reglement 1 km for 1. klasse, 1,5 km for 2. og 3. klasse og 2 km for elever i 4. - 10. klasse. For elever som har rett på skyss, grunnet avstand hjem – skole, er det AKT som organiserer skyssen. De vurderer egnede holdeplasser for av- og påstigning.
 
4. I hver skolekrets er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av de vegstrekningene som elever til vanlig må benytte som skolevei. Vedlagte skjema viser hvilke veistrekninger i Kvinesdal, tilknyttet hver skole, som er definert som særlig farlig eller vanskelig for ulike aldersgrupper. Vedlagte skjema gjelder for elver som i utgangspunktet ikke har rett på skyss fordi avstanden er for kort i.h.t. skyssgrensa. Retten til gratis skoleskyss er å oppfatte som en individuell rett, og søknader om gratis skoleskyss for enkeltelever må derfor gis en individuell behandling. Alder, syn, hørsel, m.m., kan være faktorer som vurderes. Ved nye eller endrede skyssbehov kan foresatte sende søknad til kommunen om skoleskyss. Søknaden vil bli vurdert etter bestemmelsene i loven og forskriftene. 
 
5. Der hvor det skjer utbedringer m.h.t. sikring av strekningene med for eksempel sykkel- og gangsti, vil klassifisering som trafikkfarlig skoleveg automatisk falle bort.
 
6. Elever som er innvilget skoleskyss p.g.a. avstanden til skolen, farlig/vanskelig skolevei eller av andre årsaker, får utdelt busskort. Eleven kan da benytte oppsatte skyssruter, og Kvinesdal kommune betaler busstaksten.
 
7. Foreldre til elever som har rett på gratis skoleskyss, men som ikke kan benytte oppsatt skolerute, eller som har lengre gangavstand til bussholdeplass enn hhv. 1 og 2 km, kan etter avtale med kommunen kjøre barna selv og motta skysstilskudd tilsvarende busstaksten. Rektor kontrollerer at foreldrene har utført transporten, og utbetaler godtgjørelsen.
 
8. Fylkesmannen i Vest Agder er endelig klageinstans for klager på kommunale skyssvedtak.
 
9. Dette skyssreglementet for Kvinesdal kommune gjøres gjeldende fra skolestart høsten 2015.
 
Flg. veistrekninger i Kvinesdal kommune faller inn under kategorien særlig farlig eller vanskelig skolevei:
 
Skole/klassetrinn  1.-4. årstrinn 5. – 7. årstrinn 8. – 10. årstrinn
Feda skole FV-803 i 80 sone Fv-803 i 80 sone. K-803 i 80 sone.
Kvinesdal ungd.sk.    
Rv 461 i 80 sone.
Rv 465 i 80 sone.
K-801 i 80 sone.
Fv-551 i 80 sone.
Vesterdalen skole
 Rv 465 i 80 sone,
og i 60 sonen
over Refskaret.
Basgård, Biktjørn /
Hompland
Rv 465 i 80 sone,
og
i 60 sonen
over Refskaret.
Basgård, Biktjørn /
Hompland.
 
 Austerdalen skole
 K-801 i 80 sone.
K-802 i 80 sone.
Jerstadvegen
ovenfor
skytebanen.
Moi
K-801 i 80 sone.
K-802 i 80 sone.
Jerstadvegen
ovenfor
skytebanen, des.
– mars.
 
Kvinlog skule
Rv 42 i 80 sone.
Rv 465 i 80 sone.
Rv 42 i 80 sone.
Rv 465 i 80 sone.
Rv 42 i 80 sone.
Rv 465 i 80 sone.

 

Les mer informasjon fra Utdannings Departementet, Udir, vedrørende skoleskyss og retten elever har: Retten til skyss Udir-2-2019