Demensteam

Demensteamet skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Våre arbeidsoppgaver:

 • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging av hjelpebehov og utredning av eventuell demensdiagnose
 • Vi gir undervisning, råd og veiledning til pasienter, pårørende og ansatte
 • Vi sørger for oppfølging – behjelpelig med søknad om tjenester
 • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
 • Vi er behjelpelig med henvendelse for søknad om hjelpemidler og velferdsteknologi; f.eks nattkamera, sporings – og varslingsteknologi, elektronisk kalender og medikamentdispenser
 • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner, hjemmetjenester og dagaktivitetstilbud
 • Vi deltar i samarbeid med nabokommuner i å arrangere pårørendeskole en gang i året.  

Demenskoordinator

Kvinesdal kommune har demenskoordinator som er leder for demensteamet.

Demensteamet består for tiden av:

Leder: Liv Rosvoll, sykepleier med videreutdanning i demens og psykisk helse hos eldre
Linda Rasmussen Ryerson, vernepleier med videreutdanning innen psykisk helse

Har du eller en av dine nærmeste behov for samtale, veiledning eller vurdering i forhold til demenssykdom? Da kan du ta kontakt med oss på tlf. 38 35 77 00 eller epost: tjenestekontor@kvinesdal.kommune.no. Du kan også kontakte fastlegen din som vil henvise deg til demenskoordinator / kommunens demensteam. 

Kvinesdal kommune arbeider for:

 • Demensvennlig samfunn og åpenhet om demenssykdom
 • Å heve kompetansen og øke kvaliteten i tjenestetilbudene til personer med demens og deres pårørende.
 • Tidlig utredning og kartlegging av hjelpebehov. Systematisk og individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
 • Støtte og veiledning til pasient og pårørende
 • Utvide samarbeidet med frivillige
 • Å øke aktivitetstilbudene og avlastningstilbudene