Hvordan få skjenkebevilling

 • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne søke om skjenkebevilling
 • Det er krav om uklanderlig vandel i henhold til alkoholloven
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av eierstilling
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år

Hvordan søke?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet Søk om skjenkebevilling. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg som må følge søknad: 

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder på stedet
 • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt
 • Grunneiers tillatelse til uteservering
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • For båter: Passasjersertifikat for båter med plass til mer enn 12 passasjerer, nasjonalitetsbevis

Kommunen kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan. Du finner full oversikt over vedlegg i søknadsskjemaet.

Hvis du allerede har bevilling og vil søke om endrede vilkår for èn enkelt anledning kan du bruke søknadsskjema under.
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for èn enkelt anledning

Dersom du ønsker å søke om en endring på en eksisterende skjenkebevilling bruker du skjemaet Endring av salg- og skjenkebevilling.

Kriterier

Før en bevilling gis, innhentes det uttalelse fra:

 • Skatte og avgiftsmyndighetene - et må ikke foreligge vesentlige merknader
 • Politi - i forhold til vandel
 • Brannvesenet Sør IKS - i forhold til brannbestemmelser
 • Helse- og sosialenheten - i forhold til alkoholpolitiske retningslinjer

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Skjenkebevilling - minstegebyr pr. år kr 5100.