Søke eller bytte barnehageplass

Klikk her for å søke eller bytte barnehageplass i Kvinesdal kommune

Logg inn via ID-porten

Dersom du er folkeregistrert i Kvinesdal kommune, er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Kvinesdal kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mars. for hovedopptakets plasser som blir ledige fra august. 

Dersom det er ledig plass er det suppleringsopptak gjennom året.

Når har barnet rett til barnehageplass

Du kan søke om barnehageplass uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bostedsadresse i kommunen ved oppstartdato. Du må ha personnummer til deg selv og barnet, samt e-postadresse og mobilnummer. Ta kontakt med kommunen om du venter på å få personnummer.

 • Foresatte må ha søkt om barnehageplass innen 1. mars 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i perioden januar- juli har rett til plass i august det året de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i august, september, oktober eller november har lovfestet rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. 
 • Barn uten barnehageplass som fyller ett år i desember har rett til barnehageplass førstkommende august etter at de har fylt ett år. 
 • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass i august. 

Kun barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud i hovedopptaket, og retten er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Andre barn vil få tilbud dersom det er ledig plass. Du kan lese mer om hvem som har lovfestet rett i barnehageloven på lovdata.no

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. Har du barn født i september, oktober eller november kan du ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Tildelt barnehageplass beholdes ut barnehageåret det året barnet begynner på skolen, dersom plassen ikke misligholdes.

Hvor kan du få barnehageplass?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt.

Barn som har prioritet rett til barnehageplass

Kriterier for prioritering (prioritert rekkefølge)

 1. Barn med rett til prioritet ved opptak, dvs.: 
  • Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 2. Barn fra hjem der det er alvorlig sykdom. Dette gjelder barnet det søkes for, søsken og foreldre. Det kreves medisinsk dokumentasjon.
 3. Barn som iflg. tilråding fra PPT eller helseinstans har behov for miljøforandring/stimulering.
 4. Barn fra minoritetsfamilier med særlig behov for norskopplæring (dvs. begge foreldre har en annen språk- og kulturbakgrunn enn norsk, med unntak av barn som har svensk, dansk eller engelsk som morsmål). Særlig behov for norskopplæring må dokumenteres.
 5. Barn som tilhører barnehagens skolekrets.
 6. Barn til personell som er vanskelig å rekruttere til stillinger i Kvinesdal kommune. Uttalelse fra leder må vedlegges søknaden.
 7. Barn der enslig forsørger er i arbeid/utdanning. (Dokumentasjon må vedlegges)
 8. Søknad om endring av oppholdstid i barnehagen der barnet har plass, fra deltidsplass til hel (større) plass.
 9. Søsken til barn som har plass i kommunal barnehage. Søskenprioritet gjelder kun ved søknad om plass i den barnehagen barnets søsken har plass i.
 10. Søknad om overføring fra en kommunal barnehage til en annen kommunal barnehage.
 11. Barn som har ett år igjen før skolestart (5-åringer).
 12. Barn der begge foresatte er i arbeid/utdanning. (Dokumentasjon må vedlegges.)

Forhold som gir grunn for å fravike prioritet etter pkt. 2-11

 • Ved inntak av barn skal det tas hensyn til barnegruppas sammensetning:

a. Barnegruppa skal sammensettes slik at det pedagogiske tilbudet til alle barna er ivaretatt. Det skal derfor tas hensyn til alder, kjønn og andre forhold av betydning.
b. Innenfor hver aldersgruppe bør det tas hensyn til kjønn der forskjellen overstiger 30/70%.
c. Antall minoritetsspråklige barn bør holdes under 35 % av den totale barnegruppa.

Dokumentasjon ettersendes til Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal

Regler for endring av oppholdstid

Ønsker du endring av oppholdstid må du søke om endring innen ordinær søknadsfrist 1. mars.

Når får du svar på søknaden?

Vi sender ut svar til elektronisk postkasse. Dersom du ikke har elektronisk postkasse, blir svaret sendt til postadressen du har registrert i søknaden. 

Lurer du på hvordan du får svar på søknaden, når du får svar, og hva du må gjøre når du får tilbud om barnehageplass? 

Les mer om hva som skjer ved tilbud om barnehageplass

Klage på tilbud om barnehageplass

Du har rett til å klage ved hovedopptaket dersom du mener det er begått en saksbehandlingsfeil. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. 

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass.

Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.