• Arrangementene skal datofestes og det skal gis nabovarsel senest en måned før arrangementet finner sted til de naboene som opplagt blir berørt.
  • Varsling via kommunens hjemmeside og ved bruk av SMS.
  • Konserter/høytalerbruk avsluttes senest kl 23.00 på hverdager, dog ikke natt til lørdag og natt offentlig helligdag.
  • Natt til Lørdag, Natt til Søndag og Natt til offentlig helligdag avsluttes høytalerbruk senest kl. 24.00.
  • Arrangør og Kommune kan bli enige om at arrangør kan søke åpningstid utover dette til kl. 01.00 ved spesielle arrangement.
  • Lydnivået må holdes på et helsemessig forsvarlig nivå for publikum og omgivelsene.
  • Arrangør skal ha ørepropper tilgjengelig.
  • Veilederen «Musikkanlegg og helse» (IS-0327) gir utfyllende råd og krav om tiltak ved risiko for overskridelser.

Lydnivågrenser i publikumsområdet:
Det måles gjennomsnitlig lydnivå over 30 min. Målested i miksepultposisjon.
Utendørskonserten skal ikke overstige ekvivalentnivå gitt i tabell under:

  Lp,Aeq,min  Lp,Cpeak
Absolutt grense  99 dB  130 dB

 

  • Arrangør har ansvaret for å gjennomføre lydmålinger og kan pålegges å dokumentere dette for å sikre seg at man holder seg innenfor gitte verdier. Kommunen kan foreta stikk-kontroller.
  • Overtredelse av lydreglementet skal tillegges vekt i behandling av senere arrangementssøknader. 
  • Kunngjøring på kommunens hjemmeside kan gjelde som nabovarsel om det er søkt før 1.april eller 3 måneder før.