Søke, endre eller si opp plass ved SFO

Klikk her for å søke eller bytte SFO plass i Kvinesdal kommune

Logg inn via ID-porten

Dersom du er folkeregistrert i Kvinesdal kommune, er det viktig at du logger deg inn før du søker om barnehage-/SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (telefonnummer og e-postadresse). Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.)

Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, ev dersom du per i dag ikke er folkeregistrert i Kvinesdal kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket i august  er normalt sett i midten av mai, men skolen legger ut info når fristen nærmer seg.

Alle som søker innen tidsfrist får plass. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato og ut skoleåret eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn. Endring av plass skjer elektronisk og gjelder fra den 1. i påfølgende måned.

Krav til søker

  • Du kan søke om SFO plass i kommunen uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i kommunen ved oppstartdato.
  • Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker.
  • Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.  

Hva koster det?

Betalingssatser for SFO er vedtatt av kommunestyret 13.12.23, sak 105/23. Disse er gjeldende fra 01.01.24.

Fast avtale for skoleåret inngås før skoleåret starter.

SFO pr. 01.01.2024  pr. termin
SFO inntil 4 timer  703,-
SFO inntil 8 timer  1 351,-
SFO inntil 12 timer  1 944,-
SFO inntil 16 timer  2 480,-
Fullt tilbud 16 timer eller mer  2 879,-
Matpenger, ettermiddagsmåltid  330,-

 

Kjøp av    
Enkel dager i skoleåret (gjelder morgen + ettermiddag pr. dag  186,-
Enkeltdager i ferier pr. dag  305,-
Enkeltmåltider pr. måltid  20,-

Matpenger kommer i tillegg til oppholdsbetalingen:

Betalingen innkreves i 10 terminer; september - juni.
Tilfeldig kjøp av enkelttimer/enkeltdager bestilles med minimum 1 dags varsel

Klage

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kap. VI.