Søke om støtte fra næringsfondet

Kvinesdal kommune sitt kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen. 

Følgende forhold skal vektlegges:
• Prosjektets vekst- og utviklingspotensiale.
• Betydningen for næringsutviklingen i Kvinesdal.
• Søkers mulighet for å lykkes.
• Bærekraftperspektivet.

Søknader som får høy prioritet:
- Kan kobles til kommunens strategier for næringsarbeid som er nedfelt i strategisk næringsplan for Kvinesdal kommune.
- Nyetableringer som utfyller eksisterende nærings- og servicetilbud.
- Tiltak som gir arbeidsplasser og bosettingsmuligheter for kvinner og ungdom.
- Samarbeidsprosjekt.

Søknader som vil få lav prioritet:
- Prosjekt som har tvilsom lønnsomhet og/eller overlevelsesevne.
- Aksjetegning i private bedrifter, småkraftverk og forretningsbygg.

Søknader som ikke får støtte:
- Prosjekt som er hobbypreget og/eller kun gir deltidsarbeidsplasser uten særlig utviklingsmuligheter.
- Sanering av gjeld eller ordinær drift av bedrifter eller kommune.
- Anleggsmaskiner, lastebiler og eksisterende næringsbygg.
- Markedsføring av eksiterende bedrifter.
- Eierskifte/virksomhetsoverdragelse.

I søknaden skal det fremkomme følgende opplysninger:
- Bedriftens navn, organisasjonsnummer, adresse, bankkontonummer, og navn på kontaktperson.
- En kort beskrivelse av virksomheten.
- Prosjektbeskrivelse som inneholder forretningsidè, kundegrupper, miljøprofil, konkurransefortrinn, markedsføring.
- Budsjett og finansieringsplan. 
- Antall sysselsatte.
- Opplysninger om det søkes andre offentlige støtteordninger.
- Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Klikk her for å søke om støtte fra næringsfondet.

 

Søknad om støtte til næringsbygg

Det er mulig å søke Kvinesdal kommune sitt næringsfond om støtte til næringsbygg. Støtteprosenten er 3 % (unntatt Opofte som har 0 %).

I særskilte tilfeller kan støtteprosenten avvikes (det må i så tilfelle være i tråd med vedtatte satsingsområder i økonomiplan, næringsplan og kommuneplan).

I søknaden skal det fremkomme følgende opplysninger:

  • Bedriftens navn, organisasjonsnummer, adresse, bankkontonummer, og navn på kontaktperson.
  • En kort beskrivelse av virksomheten og kundegrupper.
  • Antall sysselsatte.
  • En beskrivelse av bygget, legg gjerne ved tegninger.
  • Budsjett med spesifiserte poster (grunnarbeid, elektrisk, VA etc.).  
  • Legg ved skatteattest og annen relevant tilleggsinformasjon.

Det gis ikke tilskudd til:

  • Kjøp av tomt.
  • Kjøp av næringsbygg. Dersom du har kjøpt næringsbygg og det kreves ombygging i forhold til ny virksomhet kan det søkes om tilskudd til selve ombyggingen/tilretteleggingen for den nye virksomheten.

Kontaktperson

For eventuelle spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad. Epost: liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no eller mobil +47 945 10 218.