Formål

Arealoverføring er en type fradeling der en del av en eiendom (matrikkelenhet) fradeles og sammenføyes med en annen eiendom i én operasjon. Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter enn hva som er mulig med grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste. Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Linker:
Plan og bygningsloven
Matrikkellova
Jordlova
 

Prosessen

 • Søknad om arealoverføring sendes til kommunen. For utforming av søknad, se avsnittet om søknadens innhold lenger nede på denne siden.
 • Søknaden blir behandlet etter plan- og bygningsloven, og det fattes vedtak i saken. I saker der søknaden omfatter en landbrukseiendom, må søknaden først behandles etter jordlovens bestemmelser § 12.
 • Dersom det gis tillatelse etter plan- og bygningsloven, sendes saken videre til oppmålingsmyndigheten for oppmåling, matrikkelføring og tinglysing.

Hvem kan søke?

Søknad om arealoverføring og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. Informasjon om fullmakt kan finnes på Kartverkets hjemmeside. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, må signatur samsvare med firmaattest. 

Søknadens innhold

Vi viser generelt til plan- og bygningsloven § 21-2 for informasjon vedrørende søknad om tillatelse.

Søknadsskjema(er):
Skjemaene "Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett" og "Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning" skal benyttes. Skjemaene må fylles ut med korrekt informasjon og signeres av samtlige hjemmelshavere. 

Situasjonskart:
Det skal komme tydelig frem av situasjonskartet hva som søkes arealoverført. Informasjon vedrørende plassering av planlagte bygning(er), veg/adkomst, vann og avløp bør også tegnes inn der dette er aktuelt, gjerne på en egen kartskisse.

Nabovarsel:
Berørte naboer, gjenboere og eventuelt andre parter skal varsles om tiltaket og få mulighet til å komme med innspill. Naboer kan varsles digitalt, se informasjon her. Naboer kan også varsles ved å sende SMS, e-post eller gå på besøk. Du finner informasjon og blanketter her. Kvittering for at varsel er sendt til naboene eller at naboene har samtykket til tiltaket legges ved søknaden.

Redgjørelser:

 • Det kan være aktuelt å få tinglyste avtaler om rettigheter, skjema finnes her.
 • Eventuelle dispensasjonssøknader/dispensasjoner.
 • Eventuelle naboprotester og kommentarer til protesten.
 • Eventuelle forhåndsuttalelser fra andre myndigheter.

Levere søknaden

Søknaden kan sendes inn per post eller e-post til kommunen, eller ved oppmøte på rådhuset.

Hva skjer videre?

 • Når søknaden er registrert hos kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Oppdages det mangler i søknaden, orienterer vi om dette og ber om å få ettersendt det som mangler.
 • Trenger søknaden behandling eller uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse.
 • Så snart komplett søknad foreligger, vil kommunen behandle saken iht. tidsfrister beskrevet i plan- og bygningsloven § 21-7 4. og 5. ledd.
 • Vedtak sendes til søkes med kopi til eventuelle parter. Det informeres om klagerett, jf. forvaltningsloven kap. VI om klage og omgjøring.
 • Dersom tillatelse blir gitt, sendes saken videre til oppmålingsmyndigheten for oppmåling, matrikkelføring og tinglysing. Alle involverte parter kontaktes vedrørende tidspunkt for oppmålingsforretning.

Gebyr for saksbehandling

Saksbehandling faktureres iht. gjeldende gebyrregulativ som kan finnes her, og ett gebyr for oppmålingsforretningen. I tillegg kommer tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Når oppmålingsmyndigheten har mottatt saken, blir parter orientert om krav og betingelser i slike saker. Disse kravene er:

 • Hvis skjema for rekvisisjon ikke er innlevert sammen med søknad om arealoverføring, må dette leveres før oppmålingssak påbegynnes.
 • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter.
 • Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen. Dette kan gjøres ved å kontakte panthaverne.
 • Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt. Dette må leveres inn i 2 originale eksemplarer.
 • Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven § 12, konsesjon etter konsesjonsloven, egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3 skal dette vedlegges.
 • Rekvirent kan ikke reversere salget etter at "Erklæring om arealoverføring" er mottatt av kommunen.
 • Er det behov for store transaksjoner og oppretting av dokumenter som skal tinglyses, anbefales det at partene søker hjelp hos fagkyndig f.eks. eiendomsmegler, advokat eller lignende.

Når partene har ordnet med ovennevnte, innkalles det til oppmålingsforretning. Rekvirenten(e), naboer og eventuelle rettighetshavere til arealet som skal arealoverføres blir innkalt til oppmålingsforretningen pr. brev minst to uker i forkant, hvis ikke annet er avtalt, jf. § 37 i matrikkelforskriften. Hvis noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt.

Det holdes oppmålingsforretning på eiendommen, der partene bidrar til å påvise eksisterende grenser i samsvar med målebrev/skyldelingsforretninger/jordskiftegrenser etc. Nye grenser i samsvar med tillatelsen påvises og stikkes ut av landmåler. Grensemerker blir satt ned i marka og grensepunktene blir målt. Det skal føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Matrikkelføring og tinglysning

Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og alle vilkår er oppfylt, føres arealoverføringen inn i matrikkelen og sendes over for tinglysing, se matrikkelloven § 15.

Dersom oppført markedsverdi som grunnlag for dokumentavgiften ikke blir godtatt, eller det viser seg at arealoverføringen fører til prioritetskollisjon, eller andre forhold som hindrer tinglysing, vil arealoverføringen ikke bli tinglyst, men returnert til kommunen for retting.

Matrikkelbrev

Når kommunen får tilbakemelding på at arealoverføringen er tinglyst, utstedes matrikkelbrev som sende rekvirentene.

Partene har 3 ukers klagefrist fra man mottok brevet.

Gebyr for oppmåling

Gebyr for oppmålingsforretningen faktureres i henhold til gjeldende gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven, det finner du her.