Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner

Den 22.09.10 vedtok kommunestyret «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2010-2013». Planen ble utarbeidet etter at regjeringen i 2007 kom med sin «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2008-2011. Vendepunkt». 
Kommunes handlingsplan ble rullert i 2017 og var også da oppe til behandling i kommunestyret.

Planene kan du lese her:

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner.

Rutiner ved vold i nære relasjoner.

Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018

Folkehelseloven har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Folkehelseplanen skal bidra til å styrke kommunens ansvar for folkehelse, forebygging og helsefremming i alle kommunens tjenester. Denne planen løfter frem satsingsområder og målsetninger som de ulike enhetene må bidra med løsninger til og tiltak for å nå målene.

Handlingsplan 2016 har følgende satsingsområder:

  • systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid
  • barn og unge
  • helse- og levevaner

Planene kan du lese her:

Kommunedelplan for folkehelse 2014-2018

Handlingsplan folkehelse 2015

Plan for kriseteamet

Kommunen har etablert kriseteam for å kunne yte tilfredsstillende psykososial omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofer. Kriseteamet inngår som en del av kommunens beredskapsplan og er en del av kommunens psykososiale virksomhet.
Kriseteamet er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats med psykososial oppfølging. Kriseteamet har også i oppgave å medvirke til at rammede og berørte enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn får tilbud om forsvarlig psykososial oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet, i etterkant av kritiske hendelser.
Offentlig krisearbeid skal ikke overta oppgaver eller støttefunksjoner som et ordinært nettverk, selvhjelpsgrupper eller støttegrupper kan gi. Egenmestring, hjelp og støtte fra eget nettverk er for mange være tilstrekkelig, mens andre har behov av bistand.
Det er kommuneledelse, nødetater, begravelsesbyrå og andre hjelpeinstanser som kan aktivere kriseteamet. Kriseteamet kan også gå inn i situasjoner på eget initiativ. Publikum skal henvende seg til de ordinære tjenestene evt. nødetatene i en krisesituasjon. Det er opp til nødetatene og kommuneledelsen å vurdere om hjelpen kan gis gjennom det ordinære tjenestene eller om kriseteamet skal varsles.

Planen i sin helhet kan du lese her:

Offentlig plan for kriseteamet

Handlingsplan for likestilling og mangfold

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 – 2020 er et viktig redskap for måloppnåelse i kommunedelplanen Det gode liv som hører til kommuneplanens samfunnsdel.
Politisk forankring og medvirkning gir et solid fundament for arbeidet med likestilling og mangfold i kommunen. Ny handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 – 2020 omfatter 16 ulike tiltaksområder. Planen ble vedtatt i Drifts- og tjenesteutvalg 14.06.17.

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2017-2020

Boligplan med hovedvekt på bosetting av flyktninger 2016-2021

Boligplan med hovedvekt på bosetting av flyktninger gir en kort innføring i kommunens utfordringer med bosetting. Planen gir en oversikt over dagens kommunale utleieboliger som benyttes til denne gruppen, en beskrivelse av et mulig fremtidig behov for et høyere antall kommunale utleieboliger, samt en beskrivelse av hvordan fremtidens boligbehov kan imøtekommes. Hensikt med boligplanen er å belyse dagens boligsituasjon og lage et grunnlagsdokument for fremtidig politiske valg. Planen skal legge føringer for årlig investeringsbudsjett for kommunen i perioden 2016-2021.

Planen skal:

  • Øke kunnskapen om boligbehovet i kommunen
  • Øke kunnskapen om statlige virkemidler
  • Bidra til bedre utnyttelse av kommunens boligmasse
  • Bidra til mer målrettet og effektiv bruk av virkemidlene

Boligplan med hovedvekt på bosetting av flyktninger

Handlingsplan for Helse og omsorg

Den 10.10.18 vedtok kommunestyret Plan for «Helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040». 

Planen er en overordnet langsiktig plan for utviklingen av tjenestene. Tidshorisont for planen er til 2040. Planen skal rulleres i 2023.

Plan for helse og omsorg i Kvinesdal mot 2040

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

Kommuneplanens arealdel med plankart og bestemmelser ligger samlet i planregisteret. Her vil du også kunne finne de forskjellige kommunedelplanene.

Planregistreret finner du her.

Langsiktig kommuneplan - samfunnsdelen 2022

Langsiktig kommuneplan for Kvinesdal kommune - samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 22.09.2010.

Langsiktig kommuneplan

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2031

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2031 ble vedtatt av kommunestyre den 10.04.19, sak 24/19. Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styrings- og arbeidsdokument for trafikksikkerhetsarbeidet i Kvinesdal kommune. Planen skal bidra til at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele organisasjonen og i alle aktiviteter. Planen legger føringer for hvilke trafikksikkerhetstiltak som skal prioriteres og gjennomføres i planperioden.

Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2019-2031