Betalingssatser

Nåværende priser

Nye vedtekter for barnehage er vedtatt av kommunestyret 14.06.2023 sak 36/23. Disse er gjeldende fra 15.08.23 til 01.08.24.

Sats uavhengig av inntekt for Full plass: kr 3000,- pr mnd.

 • 4 dager plass: kr 2806
 • 3 dager plass: kr 2196

Priser ettermiddagsmåltid full plass kr 180.

Matpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn, gratis for 3. eller flere barn. 
Det er anledning til å søke om fritak eller redusert foreldrebetaling.
Reglene for dette finner du under.

Betalingssatster gjeldende fra 01.08.24

Foreldrebetalingen for barnehageplass uavhengig av inntekt:

Makspris fastsatt av regjeringen er fra 1. august 2024 kr 1500 pr. mnd. for fulltids plass.

Kommunestyret har vedtatt at en 4 dagers plass koster 92 % av fulltidsplass og en 3 dagers plass koster 72 % av en fulltidsplass.

 • 4 dager plass: kr 1380
 • 3 dager plass: kr 1080

Pris for ettermiddagsmåltid full plass kr 180.

Matpenger kommer i tillegg til foreldrebetalingen.

Søskenmoderasjon: 30% for 2. barn, gratis for 3. eller flere barn. 
Det er anledning til å søke om redusert foreldrebetaling.
Reglene for dette finner du under.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage kan du få søskenrabatt. Du trenger ikke søke om søskenrabatt. Den får du automatisk, så lenge søsknene er registrert hos oss og bor i samme husholdning. 

Barn nr. 2: 30 % moderasjon.
Barn nr. 3 og videre: gratis.

Dersom søsken har ulike tilbud, blir søskenmoderasjon gitt på det laveste tilbudet.

Reduksjon av foreldrebetaling ut fra inntekt

Det er innført nasjonal maksimalpris for en barnehageplass. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass. Matpenger til barnehagen kan komme i tillegg til foreldrebetalingen.

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Det må søkes hvert år. 

Barn som har rett på reduksjon i foreldrebetalingen kan også ha rett til gratis kjernetid i barnehagen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra verdien av de 20 gratistimene.

Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen.

Søknadsfrist

For nye søkere er fristen for å søke 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som allerede har barni barnehage må søknad leveres årlig og senest innen utgangen av juni.

Du kan søke her.

Hvordan søke om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt

De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema. 

Har familien flere barn i barnehagen, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

 • Du kan benytte vårt elektroniske søknadskjema.
 • Du skal sende felles skjema dersom du har flere barn.
 • Foresattes skattemelding(er) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Skattemeldingen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter.
 • Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Finn frem relevant dokumentasjon.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 

 • Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Du kan lese mer om foreldrebetaling her: Foreldrebetaling (udir.no)

Gratis kjernetid i barnehagen

Noen har rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Har dere heltidsplass må dere betale for opphold utover de 20 timene.  Du må søke om reduksjon i prisen.

Barn som kan få gratis kjernetid

Gjelder alle 2-, 3-, 4-, 5- og 6-åringer, og barn med utsatt skolestart, fra familier med lavere samlet inntekt enn kr. 615 590,- per år (august 2023).

Søknadsfrist

For nye søkere er fristen for å søke 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass. Søknad som kommer etter fristen vil være gjeldende fra påfølgende fakturamåned.

For de som allerede har barni barnehage må søknad leveres årlig og senest innen utgangen av juni.

Hvordan søke om gratis kjernetid på grunn av lav inntekt

De som kan få redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage må benytte vårt elektroniske skjema

Har familien flere barn i barnehagen, skal det sendes inn en felles søknad om gratis kjernetid.

Barnet har deltidsplass

Noen barnehager tilbyr deltidsplasser. 

Ta kontakt med barnehagene for informasjon om ulike plasstyper.