Om barnehagemyndigheten

Kvinesdal kommune er barnehagemyndighet i Lister, og skal påse at alle barnehagene i Lister drives i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagemyndighetens oppgaver og mål er å sikre et helhetlig barnehagetilbud, og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig av om det er en kommunal eller privat barnehage.

Barnehagemyndigheten i Lister skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Barnehagemyndigheten i Lister har to virkeområder; tilsyn og dispensasjoner.

Tilsyn

Tilsyn er kontroll av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis.

Tilsyn er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å sikre regleverksetterlevelse i barnehagene, og skal baseres på barnehagemyndighetens risikovurderinger.

Dersom det oppdages uforsvarlige eller ulovlige forhold i tilsynet kan Lister barnehagemyndighet gi pålegg om at dette skal rettes opp innen en gitt frist. Dersom fristen ikke overholdes, kan Lister Barnehagemyndighet stenge av barnehagen for en periode. Dersom forholdene ikke lar seg rette kan Barnehagemyndigheten vedta at barnehagen stenges permanent.

Barnehagenettverket i Lister setter opp tilsynsplan, og representanter fra nettverket utgjør Tilsynsteamet sammen med Barnehagemyndighet i Lister.

Dispensasjon

Kommunen kan innvilge midlertidig dispensasjon iht. Lov om barnehage §§24, 25, 26 og 28 for utdanningskrav, norskkrav, pedagognorm eller minimumsnorm.

Veileder til søknad om dispensasjon i henhold til Lov om barnehager §§ 24, 25, 26 og 28.  

Søknad om dispensasjoner sendes Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal, eller via e-post; post@kvinesdal.kommune.no  Merk; kopi av søknad skal også sendes kommunen barnehagen er hjemhørende i.

Søknadsskjema:

Søknad om dispensasjon fra minimumsnorm for grunnbemanning PDF document ODT document

Søknad om dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning PDF document ODT document

Søknad om dispensasjon fra utdanningskrav for styrer eller pedagogisk leder PDF document ODT document

Søknad om midlertidig dispensasjon fra norskkrav for styrer eller pedagogisk leder PDF document ODT document