Slik søker du om plass:

For å få plass må du søke om helse- og omsorgstjenester. 

 
Det foretas et kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. 

 

Hvem kan søke?

 • Du må ha varig sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne, og omfattende behov for helse- og omsorgstjenester gjennom hele døgnet, og ikke kunne ivaretas av ambulerende hjemtjeneste.
 • Du handler på en måte som er til fare for deg selv eller andre.
 • Du må ha sykdom, skade, lidelse eller nedsatt funksjonsevne, hvor det kreves omfattende medisinsk oppfølging. 

Andre hjelpetiltak skal være forsøkt og/eller vurdert, for eksempel:

 • hjelp fra familie, nettverk eller andre frivillige tiltak
 • trygghetsskapende tiltak som trygghetsalarm eller andre velferdsteknologiske løsninger
 • sosiale støttetiltak som dagsenter
 • tilpasning av bolig eller alternativt botilbud
 • oppstart av eller økte helse- og omsorgstjenester i hjemmet
 • korttids- eller rulleringsopphold i institusjon.

Type langtidsopphold

Skjermet langtidsopphold

tildeles normalt pasienter med kognitiv svikt, for eksempel demenssykdom, som har behov for skjerming og tettere oppfølging av ansatte med kompetanse innen demens.

Hva koster det?

Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra din grunnpensjon fra Folketrygden og din inntekt etter skatt.
Grunnpensjonen reduseres som regel med 75%. Andre inntekter som tilleggspensjon, trygdeytelser, leieinntekter og avkastning på formue reduseres med 85%.

Tildelingskriterier

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Langtidsopphold i institusjon gis når ambulerende helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig
 • Helse- og omsorgstjenester i hjemmet skal være vurdert eller utprøvd.