• Introduksjonsprogrammet skal gi deltakerne grunnleggende ferdigheter i norsk språk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberede dem til å delta i yrkeslivet eller utdanning.

  • Deltakerne skal, etter endt introduksjonsprogram, være kvalifisert til å gå ut i arbeid eller ordinær utdanning.

  • Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset den enkelte deltaker.

Gjennomføring

  • I tiden den enkelte flyktning deltar i introduksjonsprogrammet er det deres "jobb".
  • Introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid. (ferie 5 uker i året)
  • De får utbetalt introduksjonsstønad til livsopphold. Stønaden er skattepliktig.
  • Programmet kan omfatte norskopplæring, samfunnskunnskap, språk- og/eller arbeidspraksis, grunnskoleopplæring eller videregående opplæring
  • Opplegget er et samarbeid mellom <Kvinesdal Voksenopplæring>, NAV, Fylkeskommunen og arbeidsgivere i kommunenNettressurser

Se også