Tjenester

Vedlikehold av kommunale veger blir i stor grad utført ved innleie av eksterne entreprenører. Dette gjelder både sommer- og vintervedlikehold. Som eks. har vi over 20 private brøytekontraktører.

Private veger gis tilbud på brøyting mot en avgift til kommunen.

Krav for å få brøyting er kun vegens standard og at det må være snuplass. Det stilles ingen krav til lengden på vegen.

Kommunen besørger pr. i dag brøyting av ca. 80 km private veger.

Kvinesdal kommune har som målsetting at samtlige kommunale veger skal være brøytet til kl. 07.00, gang/ sykkelsti til kl. 08.00.

Med ca. 160 km. kommunale veger kan vi ikke daglig registrere eventuelle skader på vegene. Vi setter derfor stor pris på at brukerne av de enkelte veger melder fra til teknisk etat dersom det har oppstått uforutsette hendelser på vegene.

Vi hjelper deg med:

 • Søknad om brøyting private veger 
 • Tillatt aksellast
 • Avkjørselsøknader
 • Byggeavstander til kommunale veger

Veivedlikehold

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier. Agder fylkeskommune har ansvar for fylkesveiene.

Her kan du sjekke hvem som har ansvar for vegen.

Zoom i kartet for å finne ut om det er privat, kommunal eller fylkesvei.

Kommunen har ansvar for å vedlikeholde kjørebane, sideområde, skråninger og dreneringssystem.

OPPGAVER

 • Fjellsikring 
 • Grøfterensk 
 • Kosting og renhold 
 • Rydding av vegetasjon 
 • Oppmerking og skilting 
 • Tømming av veisluk 
 • Reparasjon av veidekke 
 • Vintervedlikehold

SIKTHINDRENDE VEGETASJON

Sikten må være god langs veier, fortau og gangveier (senere kalt vei). Dette for å unngå ulykker med enten biler, sykler eller fotgjengere. Målet er at alle skal se et barn på trehjulssykkel fra alle retninger slik at et kjøretøy kan stoppe på en tredjedel av avstanden mellom barnet og kjøretøyet. Videre skal fremkomsten ikke hindres av vegetasjon som vokser ut på veiens område. Større/høye kjøretøy har ofte problem på grunn av dette. Vegetasjon skal heller ikke skjule veimerking, veinavn- eller trafikkskilt eller belysning. Dersom eiendommen din grenser mot vei er det ditt ansvar å fjerne vegetasjonen som er til hinder.

Kommunen kan pålegge grunneier å klippe, beskjære eller flytte vegetasjon som skaper hindringer (se veileder under). Den enkelte grunneier vil først få en henstilling om å gjøre tiltak selv. Dersom pålegget ikke etterkommes kan kommunen selv sørge for nødvendig fjerning for grunneiers regning. 

Melde fra om feil på og ved veg

Melding om feil eller skade på kommunal veg eller veilys skal meldes direkte til kommunen. Ta kontakt på e-post: KVI.Servicekontoret@kvinesdal.kommune.no eller tlf. 38 35 77 00.

Det kjøres fire vedlikeholdsrunder i året på veilys, det kan derfor ta litt tid fra en feil blir meldt inn til den blir utbedret. Dersom hele strekninger er mørklagt vil selvfølgelig dette utbedres fortløpende.

Parkering

OFFENTLIGE PARKERINGSPLASSER

Kommunen har offentlige parkeringsplasser i sentrum.

HJELP OSS FREM – VI TRENGER DIN HJELP

 • Brannbil, brøytebil og søppelbil trenger minimum 3 meter veibredde.
 • Tenk deg om når du parkerer. Liv og helse kan stå på spill dersom din bil sperrer veien.
 • Feilparkerte biler kan skape problemer ved at søppelbilene ikke kommer seg frem til søppelpann og containere.
 • Respekter skilt som angir parkerings- eller stoppforbud.
 • Biler som hindrer trafikken kan Politiet bøtelegge eller fjerne på eiers regning med hjemmel i Vegtrafikkloven.
 • Senhøstes og på vinteren er det ekstra viktig å tenke seg om.
 • Brøytemannskap må komme seg frem slik at de får ryddet veiene for snø.

HENSATTE BILER OG BILVRAK

 • Du kan melde inn til oss dersom du ser hensatte biler eller bilvrak langs de offentlige veiene i kommunen.
 • I samarbeid med Politiet vil vi sørge for fjerning.
 • Det kan imidlertid ta noen uker på grunn av at eier må oppspores og varsles før fjerning.

Brøyting og strøing

Formål er å holde de kommunale veiene så trafikksikre som mulig gjennom vinteren. 

Kommunen har ansvar for å brøyte og strø kommunale veier, gang-/sykkelveier og fortau. 

HVORDAN?

 • Vakthavende/brøytemannskap er i beredskap hele døgnet.
 • De vurderer vær/føreforhold og brøyting foretas etter behov.

PRIORITERING AV OPPGAVENE

 1. Veier med busstrafikk
 2. Resterende veier
 3. Gang-/sykkelveier og fortau
 • Normalt vil brøyting og strøing av veinettet ta 4-6 timer.
 • Ved større nedbørsmengde må man beregne noe lengre tid.

DITT ANSVAR

 • Bruk sunn fornuft slik at vi alle er med å bidrar til god fremkommelighet.
 • Ikke parker slik at du står til hinder for brøytebilen og husk at brann- og bossbiler trenger minimum tre meter bredde for å komme frem.
 • Feilmeldinger for fylkesveier: kontakt Vegmeldingssentralen på tlf. 175.
 • Feilmeldinger for kommunale veier: kontakt kommunen

Kart: Hvem har ansvar for vegen?

Les mer om reglement for brøyting av private veger her.

Søknad om brøyting av privat veg

Søknadsfrist for nye brøyteavtaler er 15. oktober. Søknaden blir behandlet og svart ut etter søknadsfristen.
Eksisterende brøyteavtaler videreføres automatisk fra sesong til sesong.

Frist for oppsigelse av eksisterende brøyteavtaler på kommende sesong er 15. oktober.
Man kan tidligst sende inn oppsigelse på kommende sesong 1. mai.
Brøyteavtale sies opp ved å sende e-post med oppsigelse til post@kvinesdal.kommune.no

 

Trafikk og høye hekker

Hekker og beplantninger vokser gjennom hele sesongen. I de flest boområder er det mange barn som ferdes. De er ikke alltid aktsomme nok til å ta hensyn til andre trafikanter. Derfor er det de voksnes ansvar å ivareta sikkerheten for barn og alle som ferdes i boområdene.

Selv om man ikke bor i en siktsone vil det allikevel være fornuftig å vurdere høyden på hekker og gjerder slik at trafikksikkerheten kommer først.

HØYDE PÅ HEKK OG BEPLANTNING I FRISIKTSONE

Vi vil derfor minne om at hekker og beplantninger i frisiktsoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.  Siktsoner er en trekant i kryss og avkjørsler der ingenting skal være høyere enn en halv meter. Et barn på trehjulssykkel vil man kunne se når sikthinderet er lavere enn en halv meter.

HVIS HUSEIER IKKE TAR ANSVAR

Naboloven og vegloven gir kommunen tillatelse som eier av kommunal veg å fjerne hekk for huseiers regning, dersom huseier ikke overholder sitt ansvar.

Klipp hekker og busker - info fra Statens vegvesen.

Gravetillatelse

Betingelser for graving i offentlig veg- og gategrunn

Det er vedtatt egne Regler for graving i offentlig veg- og gategrunn. Disse gjelder for all graving i eller ved offentlig veg. Entreprenør kan få reglene ved henvendelse til vegetaten.

Ansvarshavende entreprenør

Det skal alltid være en ansvarshavende entreprenør (eventuelt offentlig teknisk etat) for graving i offentlig veg.

Den som skal være ansvarshavende entreprenør for et anlegg i eller ved offentlig veg skal ha de nevnte regler som vedkommende skal ha full kjennskap til dem. Ved underskrift på søknadsskjema skal entreprenør forplikter seg å følge reglene og påta seg det ansvar som følger med.

Ansvarlig entreprenør har et særlig ansvar for at det er gjort tilstrekkelig undersøkelse om det er andre anlegg i vegen på det stedet der det skal graves. Entreprenøren må ha full oversikt over forholdene selv om andre har gjort undersøkelsen. Avkryssing på søknadsskjema skal gjelde som forpliktende erklæring om at tilstrekkelig undersøkelse er gjort. Manglende avkryssing kan føre til avvist søknad.

Ansvarlig entreprenør skal gi nødvendig orientering om reglene til oppdragsgiver. Garantitid løper 1 år fra denne dato for ferdigbefaring. Etter 1. år fra ferdigstillelse skal det være ettårs-befaring med Kvinesdal kommune. Entreprenøren er ansvarlig for ferdigstillelse.

Ansvarshavende eier (oppdragsgiver)

Søknad om gravetillatelse skal alltid underskrives av eier av det aktuelle anlegget (oppdragsgiver). Ved sin underskrift skal eieren (oppdragsgiveren):

 • Påta seg ansvaret for det ferdige anlegg, og for hendelser og skader som anlegget måtte medføre på vegen for tredjemann.
 • Være garantist for at entreprenørens forpliktelser eller reglene blir oppfylt.
 • Godta til en hver tid offentlige betingelser for å ha anlegg i offentlig veggrunn.

Betingelser for å ha liggende lednings- og kabelanlegg i offentlig veg- og gategrunn

Vegholders tillatelse er gitt midlertidig. Lednings- og kabeleierene er forpliktet til, for egen regning, å foreta de nødvendige endringer med lednings- eller kabelanlegget – eventuelt fjerne det – dersom vegholder senere måtte finne det nødvendig.

Vilkår for tillatelsen

Mulig ulempe for lednings- eller kabelanlegget ved vegholders vedlikeholds-, reparasjons- eller utarbeidelse er vegholder uvedkommende. Vegholder har heller ikke ansvar for skader/ ulemper på lednings- eller kabelanlegg som følge av trafikkbelastning på vegen.

Søk om gravetillatelse her

Søk om arbeid i og langs kommunal veg

Søke om avkjørsel fra kommunal veg?

Du kan søke om avkjørsel fra kommunal veg elektronisk.

Les mer om hvordan du søker her.

Søknad om dispensasjon fra byggegrenser

Du kan søke om dispensasjon fra byggegrenser elektronisk.

Les mer om hvordan du søker her.