Hvem kan lage planforslag?

Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til detaljregulering. Det følger av plan og bygningsloven § 12-3 at reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige.

Bestille oppstartsmøte

Du må ha oppstartsmøte med kommunen før du kan starte arbeidet med en reguleringsplan. Det skal sendes et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum.  Etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum skal det gjennomføres oppstartsmøte innen rimelig tid, etter at kommunen har mottatt forespørsel om dette fra forslagsstilleren.

Varsling av oppstart

Oppstart av planarbeid skal varsles etter plan- og bygningsloven § 12-8. Varselet skal ha vedlagt planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet, eller opplyse om hvor det er tilgjengelig.

Berørte grunneiere, naboer, offentlige myndigheter og en rekke andre aktører skal varsles med brev, ved oppstart av planarbeid.