Områderegulering og detaljregulering

Det finnes to typer reguleringsplaner: områderegulering og detaljregulering. 

En områderegulering er en plan for et større område, og skal gi nødvendige områdevise avklaringer for arealbruk i området.

I en områderegulering kan det settes krav til detaljregulering for hele eller deler av planområdet, eller gi tillatelse for direkte utbygging. Det er kommunen som utarbeider områdeplaner.

Detaljreguleringer tar for seg mindre områder eller enkelte tomter og gir ofte mer spesifikke føringer for hva som kan bygges. Både kommunen, privatpersoner, utbyggere, organisasjoner og andre myndigheter kan komme med forslag til en detaljregulering, men det er fagkyndige som må utarbeide planforslaget. Overordnede planer som kommunedelplaner og områdeplaner setter føringer for detaljreguleringen.

Ingen reguleringsplan?

Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som er gjeldene. Det er ofte krav om detaljregulering før man kan gjøre tiltak innenfor uregulerte områder. 

Når kan du påvirke reguleringsplanen?

En viktig del av arbeidet med reguleringsplanen er å få innspill fra innbyggerne. Du kan komme med innspill i to runder i planarbeidet: Når planarbeidet starter (ved varsel om oppstart) og når forslaget er utarbeidet (ved offentlig ettersyn). I begge rundene får naboer, grunneiere og relevante offentlige organer varsel om planarbeidet. Planarbeidet kunngjøres også i lokalavisen og på kommunens hjemmeside.

Hvilke reguleringsplaner gjelder?

Du kan se en oversikt over gjeldene reguleringsplaner i kommunens planregister eller på Listerkart. Her kan du finne både plankart og planbestemmelser. I noen tilfeller kan du også finne planbeskrivelse og andre dokumenter tilhørende saken.