I henhold til Plan og bygningslovens § 12-8 melder COWI AS om oppstart av planarbeid for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for deponi Fosselandsheia i Kvinesdal kommune, PLANID 42272020003. Det meldes samtidig om høring av planprogram etter §12-9.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende deponi, og nytt deponi. Området er i dag regulert til, og benyttet som, deponiområde for røykslam. Eksisterende og nytt deponi vil bli bygd iht. forurensningsloven sine bestemmelser for deponi i kategori 1: deponier for farlig avfall.

Hele varslingsbrevet kan leses her 
Her finner du planprogrammet 

Sosi-fil

Eventuelle spørsmål, synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse eller betydning til utvidelsen av planområdet sendes skriftlig pr brev til COWI AS, Tordenskjoldsgt 9, 4612 Kristiansand eller på e-post til daar@cowi.no innen 19.08.24.