Det er betydelige verdier og samfunnsoppgaver som blir forvaltet utenfor den ordinære kommunale forvaltningen. Dette kan være i form av aksjeselskaper, interkommunale selskaper, andre selvstendige rettssubjekter eller andre former for samarbeid. Eierskapsmeldingen er et overordnet, politisk styringsdokument for virksomheter som er organisert utenfor den kommunale virksomheten. Formålet med eierskapsmeldingen er å legge grunnlaget for en aktiv, strategisk og prinsipiell eierskapspolitikk og samtidig synliggjøre kommunens eierskap.  

Du kan lese Kvinesdal kommunes eierskapsmelding her.