Kvinesdal kommune har for 2024 fått tildelt kr. 85 000,- til tiltak i beiteområder.

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Retningslinjer for tildeling av midler i Kvinesdal kommune:

Prioritering av søkere/tiltakstype

  • Søknader fra beitelag før søknader fra enkeltforetak
  • Fellestiltak før enkelttiltak

Aktuelle investeringstiltak som det kan gis tilskudd til er:

  • Første prioritering: Sanke- og skillehager, sperregjerder, ferister og bruer, elektronisk overvåkingsutstyr.
  • Andre prioritering: Rydding og utbedring av drifteveier og gjeterhytter.
  • Tredje prioritering: Saltsteinsautomater

Timesats – Kr. 350,- for egeninnsats

Søknad sendes elektronisk via Altinn på følgende lenke - https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

Søknadsfristen for 2024 er 30. april.

Søknad skal omfatte følgende: Tiltak skal tegnes inn på kart, kostnadsoverslag og finansieringsplan