Tjenesten er en integrert del av helsestasjonens tilbud og skal være lett tilgjengelig for foreldre og barn/ungdom via helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Helsestasjonens hjelp til barn og unge som strever psykisk er et lavterskeltilbud og er åpent for alle typer henvendelser uten noen form for henvisning.  Ved bekymring er det ønskelig at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt så tidlig som mulig.

Vi gir tilbud om bl.a:

  • Kartlegging og samtaler rundt mors/ foreldres psykiske helse (EPDS-kartlegging) når mor er gravid og i barselperioden.
  • Kartlegging av psykiske vansker.
  • Behandling av lett til moderate psykiske lidelser.
  • Veilednings- og støttesamtaler med foreldre, barn og ungdom.
  • Familieterapeutisk tilbud.
  • COS-P foreldreveiledningskurs.
  • Råd, veiledning og undervisning til skoler og barnehager ved behov/ønske.
  • Deltakelse i det tverrfaglig samarbeid ved forskjellige problemstillinger. Dette kan inneholde koordinering av tjenester rundt barnet/ungdom/familien og utarbeidelse av individuell plan.

Viktige samarbeidspartnere: Fastlegen til barnet, skole/barnehage, barneverntjenesten, familievernkontoret, PPT og psykisk helse voksne i kommunen.

Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge

Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. Pakkeforløpet har som utgangspunkt at hjelpen startes opp i kommunen, her er det tilbud om kartlegging og behandling av lette til moderate lidelser. I dette ligger det også at spesialisttjenesten forventer at tiltak bør være prøvd i kommunen først. Dersom det fremkommer mistanke om en mer moderat til alvorlig psykisk lidelse så vil det være aktuelt med henvisning for videre utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten, avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). Helsestasjonen kan bidra, i samarbeid med andre aktuelle instanser, med å innhente informasjon og sammen med foresatte vurdere behovene. Det kan da være aktuelt med felles møte med foreldre, helsestasjon og andre samarbeidsparter.

ABUP har et ansvar for å veilede kommunene.  I Kvinesdal er dette organisert i det vi kaller «KommuneBUP».  Her møter en representant fra ABUP etter faste avtaler og kan delta i drøftingsmøte med barn, ungdom og foresatte for å gi råd og veiledning om hvordan saken bør følges opp videre. Helsestasjonen koordinerer disse møtene. Et slikt møte vil ofte avklare om saken bør arbeides videre med i kommunen eller om den kvalifiserer for henvisning til spesialisttjenesten. Når saker skal henvises skjer det i samarbeid med fastlegen.

Etter endt utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten (ABUP) kan det være behov for videre oppfølging i kommunen, pakkeforløpet vil da kunne fortsette via det tilbudet som gis ved helsestasjonen.

Mer informasjon finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/psykoselidelser-inkludert-mistanke-om-psykoseutvikling-barn-unge-og-voksne

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/tvangslidelse-ocd

https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/rusbehandling-tsb

Dersom du har spørsmål om forløpskoordinator i kommunen, kan du ta kontakt med Tjenestekontoret tlf. 38 35 77 00.