Arbeidet med nedleggelse av mulig forbudt mot tiltak ble vedtatt igangsatt av forvaltningsutvalget i møtet 17. august 2023, sak 26/26.

Formålet med det midlertidige bygge- og deleforbudet er å hindre at det iverksettes tiltak som kan vanskeliggjøre regulering og videre realisering av ny veiløsning.

Et vedtak om forbud mot tiltak vil vare inntil reguleringsplan for ny E39 er vedtatt. Reguleringsplanen forventes vedtatt vinteren 2023/2024.

Et midlertidig bygge- og deleforbud vil gjelde alle nye tiltak, også tiltak unntatt søknadsplikten etter pbl § 20-5 og § 20-6. Dersom forbud mot tiltak vedtas, kan kommune likevel godkjenne tiltak hvis det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planarbeidet og/eller realisering av ny veiløsning. Ved eventuelt forbud vil kommunen foreta en konkret vurdering av mottatte søknader for å se om det kan gjøres unntak fra forbudet.

Merknader eller kommentarer til saken sendes skriftlig til Kvinesdal kommunen innen 1. oktober 2023.

Etter høringsfristens utløp forbereder administrasjonen sak til forvaltningsutvalget.

Saksutskrift av forvaltningssak 26/26 kan leses her.