Formål og verdigrunnlag

KUNG ble etablert 10. november 2014. Ungdomsrådet har som formål og verdi at barn og unge skal være eksperter på å være barn og unge. De skal oppleve seg som medborgere, med ansvar for eget liv og innflytelse på saker i nærmiljøet eller i kommunen som er av betydning for dem. Et viktig verdigrunnlag for KUNG er at barn og unge skal få en positiv identitet og tilhørighet, basert på erfaringer om at det nytter å delta og være en aktiv deltaker i  lokalsamfunnet. KUNG vil bli sett som en ressurs for kommunen, og at de skal bli sett og hørt på vegne av barn og unge i kommunen.

Aktiviteter/arrangement

KUNG er aktive i både planlegging og gjennomføring av UKM i Kvinesdal hvert år. 
KUNG arrangerer også arrangementer for ungdom, som for eksempel Nattbading i Kvinabadet og Neonparty som har vært stor hit hver gang.

Oppgaver

KUNG kan uttale seg om saker som er viktig for barn  og unge i kommunen, som er til behandling i administrasjonen, driftsutvalget, forvaltingsutvalget, formannskapet eller kommunestyret
De kan også selv ta initiativ til saker i tillegg til de sakene som er til behandling i de forskjellige utvalgene. KUNGs leder kan be leder av nevnte utvalg om å få møte med talerett i formannskapet, forvaltningsutvalget eller driftsutvalget. 
KUNG er representert med leder og nestleder i kommunestyret.  Disse har møte og talerett. Ved valg av nytt KUNG styre, velges det inn en representant fra hvert trinn ved Kvinesdal ungdomsskole, to personer fra Kvinlog ungdomsskole og en person fra hver linje ved Lister Videregående skole, avdeling Kvinesdal. KUNG, sammen  med koordinator gjennomfører valg i klassene ved styreskifte. Valgperioden følger skoleåret, med skifte 1. september. Kung har også en politisk representant som er valgt av kommunestyret for hele valgperioden. Det velges også et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder og to medlemmer. Dette arbeidsutvalget opptrer utad på vegne av Kung mellom utvalgsmøtene. Kvinesdal ungdomsråd har møte en gang i måneden, og de får tilsendt sakslister på forhånd av arbeidsutvalget som utarbeider sakslisten i forkant av møtet.

Veien videre

KUNG jobber nå videre med allerede igangsatte  saker, bl.a. etablering av ungdomsklubb. Dette har vært en prioritert oppgave helt siden oppstart høsten 2014. KUNG fikk gjennomslag for denne saken og ungdomsklubb ble lagt inn i budsjettet for 2017. Planen er nå at en ungdomsklubb skal være opp å gå i løpet av vinter/våren 2019.