Hva er et ungdomsråd?

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen som har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom. Rådet skal være partipolitisk uavhengig og ivareta interessene til ungdom i hele Kvinesdal.
 
Vil du være med i ungdomsrådet?
Kontakt koordinator på 45082988 eller lhr@kvinesdal.kommune.no. 
 
Følg oss på SoMe for aktiviteter og arrangementer! 
Mer infomasjon om og for ungdomsråd: https://www.e-ung.no/

Valg og sammensetning

Ungdomsrådet skal bestå av 8 medlemmer med 6 representanter fra ungdomsskoletrinnet og 2 representanter fra videregående skole og velges av kommunestyret. Alle representanter skal være hjemmehørende i Kvinesdal. Ungdomsrådet skal en valgperiode på inntil 2 år. Medlemmene i ungdomsrådet skal på valgtidspunktet ikke har fylt 19 år. Rådet velger selv leder og nestleder.Ungdomsskolene og Flekkefjord videregående skole, avdeling Kvinesdal, skal innen 1. september annethvert år etter anmodning oversende forslag til medlemmer innen 30. september. Ungdommer kan selv melde sin interesse om å stille til valg til ungdomsrådet.

Oppgaver og ansvar

Ungdomsrådet skal være et talerør og en felle arena for saker som gjelder ungdom. Rådet skal behandle saker som gjelder ungdom eller som for øvrig er særlig viktig for ungdom.
Ungdomsrådet skal være et rådgivende organ og uttale seg i saker som blir forelagt til uttalelse av kommunale organer og den kommunale organisasjon og ellers i de saker som følger av lov. Rådet kan også etter eget initiativ ta opp saker innenfor sitt ansvarsområde. Saker skal fremlegges for rådet i god tid før behandling i politiske organer. Rådet kan ikke pålegge kommunedirektøren særskilte utredningsoppgaver. Ungdomsrådet skal utarbeid årsmelding vedrørende sin virksomhet som fremlegges for kommunestyret.

Saksbehandling

Ungdomsrådet er et folkevalgt organ, og saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 samt de til enhver tid gjeldende saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer vedtatt av kommunestyret gjelder med naturlig tilpasninger gitt rådets ansvarsområde og sammensetning.