Ny lønnsstøtteordning:

Regjeringen har nå foreslått en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som ønsker å ta tilbake permitterte medarbeidere.

Se: https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/permitterte-kan-tas-tilbake-med-lonnsstotte/

Kompensasjonsordningen:
Regjeringen foreslår nå å øke støtte støttenivået og forlenge ordningen ut juni 2021. Se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-utvider-kompensasjonsordningen/id2830642/

Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni. Se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ytterligere-1-milliard-kroner-til-omstillingsprosjekter/id2830634/

Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge. Se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/500-millioner-mer-til-grundere/id2830655/

Andre økonomiske tiltak. Se:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak-i-mote-med-pandemien/id2830545/

 

Kompensasjonsordningen for næringslivet september 2020 – februar 2021.

Brønnøysundregistrene vil åpne for søknader mandag 18. januar. Du finner informasjon her:

https://kompensasjonsordning.brreg.no/

https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/

 

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Du kan lese mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-forlenger-permitteringsperioden/id2827853/

 

Kompensasjonsordningen ifm. Covid19 forlenges til ut april 2021. Du kan lese mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-kompensasjonsordningen-ut-april/id2827279/

 

Pr. 16.11.20 er det lagt frem forbedret krisepakke for næringslivet. Du kan lese mer her:

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/viktige-gjennomslag-for-bedriftene-og-nhotene-og-nho/

 

Regjeringen har 10.11.20 lagt frem forslag til følgende tre nye tiltak for næringslivet som følge av koronapandemien:

Ny bred kompensasjonsordning for foretak med stort omsetningsfall som følge av koronapandemien september 2020 – februar 2021. Du kan lese mer her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/legger-frem-ny-kompensasjonsordning/id2784471/

 

Støtteordning for store åpne publikumsarrangement:
Ordningen gjelder for arrangementer som skulle vært avholdt i perioden 5. mars – 31. desember 2020, og som er avlyst som følge av statlige pålegg ifm. Covid 19. Ordningen er avgrenset til publikumsåpne arrangementer av nasjonal eller regional verdi, med et ventet besøkstall på minst 500 deltakere. Du kan lese mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side21/id2784437/

 

Kompensasjonsordning for smittevernutgifter for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som ikke benytter offentlige karantenehotell:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-okonomiske-tiltak/id2784423/

 

Kommunale næringsfond – ekstra bevilgning.

Stortinget har bevilget ekstra midler til kommunale næringsfond i forbindelse med koronapandemien.  Midlene skal nyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet.

For ytterligere informasjon og søknad,  se: https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=246&Cookie=0

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad på mobil 945 10 218 eller liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no

 

«Kontantstøtteordningen».

Her vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjonsordningen:

https://kompensasjonsordning.no/

 

Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-2

 

Oversikt nasjonale tiltak:  

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/nasjonale-tiltak/id2693684/?expand=factbox2693813

 

Ny betalingsfrist for kommunale avgifter.

Kvinesdal kommune har allerede sendt ut fakturaer med kommunale avgifter for 1. halvår og regningene har betalingsfrist 1. april. Denne fristen forskyves med to måneder til 31. mai. Kommunen sender ikke ut nye fakturaer, men dere kan velge selv når dere betaler innen denne dato. Om du ønsker å dele opp regningen i flere deler, kan du velge beløp og dato selv, men alle delbetalinger må benytte samme KID nummer som står på den regningen som er sendt ut. Du må også passe på at alt er betalt innen den nye fristen.

 

Krisepakker: Tiltak for bedrifter.

Her finner du en oversikt over tiltak NHO har registrert som skal dempe krisen for bedrifter.

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

 

Veileder for smittevern i reiselivet

https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/nyhet/2020/smittervernregler-i-reiselivet/#hvormangekansamlet

 

Her ser du hva Innovasjon Norge kan bidra med:

https://www.innovasjonnorge.no/

 

Permitteringer og omstilling:

https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling

Bedrifter som er nødt til å permittere eller si opp ansatte må så tidlig som mulig melde fra om dette til NAV, ved å gå inn her:

 

Midlertidige regelendringer når det gjelder gjennomføring av styremøter og generalforsamlinger.

Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-side2/id2694027/

 

Dere finner informasjon på hjemmesiden til Lister Nyskaping.

https://listernyskaping.no/2020/03/17/koronatider-vi-er-her-for-bedriftene/

 

Dere er også velkommen til å ta kontakt med næringssjef Liv Øyulvstad på mobil  945 10 218, epost liv.oyulvstad@kvinesdal.kommune.no