Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG)

FUG oppnevnes av Kongen i statsråd og er opptatt av:

  • Hjem-skole-samarbeid.
  • Å ivareta foreldrenes interesser i skolesammenheng.
  • Å gi kunnskap om hvordan hjem-skole-samarbeid fungerer.
  • Å gi kunnskap om hvordan foreldre kan støtte sine barn.
  • Å sette dagsorden og støtte foreldre når det gjelder sentrale tema som inneklima, mobbing, foreldremøter, skolearbeid, med mer.

Foreldrerådets samarbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre/foresatte som har barn i grunnskolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Dette blir som regel gjort ved at hver klasse velger sin(e) representanter.

FAU skal være representert i skolens samarbeidsutvalg.

Samarbeidsutvalget (SU)

Su er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være en av dem. 

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.