Landskapsarkitekt og arkitekter fra Feste Landskap • Arkitektur har brukt sin spesialkompetanse til å gjennomføre studien. Representanter fra Kvinesdal kommune og fylkeskommunen har deltatt aktivt i prosjektgruppa og i ledelsen av prosjektet. Det har også vært deltakelse fra innbyggerne i form av folkemøte og åpen kontordag, og et utkast av planene har vært presentert i formannskapet hvor det har kommet inn innspill.

Studien belyser potensialet for boligbygging, næringsutvikling og turisme i og rundt Storekvina stasjon. Selv om rapporten ikke er juridisk bindende, gir den inspirasjon til en mulig fremtidig utvikling av området.

For å dra nytte av arbeidet som er gjort i mulighetsstudien, foreslår Feste Landskap • Arkitektur at kommunen starter arbeidet med en ny reguleringsplan for området. Dette vil bygge videre på medvirkningsprosessen fra mulighetsstudien og inkludere nye runder med medvirkning for grunneiere og andre interesserte innbyggere. Dette vil sikre en tett dialog med lokalbefolkningen og god fremtidig arealbruk.

Mulighetsstudien foreslår også mindre tiltak som kommunen kan sette i gang med før området detaljreguleres, som for eksempel badeplassen.

I formannskapsmøtet 5. juni 2024 ble kommunedirektøren bedt om å forberede en sak til neste formannskapsmøte om når kommunen kan starte arbeidet med en ny detaljregulering for området. Dette inkluderer en fremdriftsplan og midler for å leie inn en konsulent.

Ferdig rapport fra «Mulighetsstudie for Storekvina stasjon» gjennomført av Feste Landskap • Arkitektur og kan leses med å trykke på denne lenken.