Som grunnlag for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet er en «plan for planen», og legger føringer for det videre planarbeidet, og fremtidig bruk av arealene i Kvinesdal kommune. Arbeidet med å lage ny arealdel skal skje i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven.

Viktige temaer i planarbeidet:

  • Klima- og miljøvennlig utvikling – Arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å redusere klimagassutslippene, og sikre overgangen til et lavutslippssamfunn. God arealplanlegging kan bidra til å forebygge skade fra, og tilpasse samfunnet endringene som klimaendringer medfører.
  • Boligbygging – Kartlegge behovet for nye områder for konsentrert boligbygging. Revisjon av kommuneplanens arealdel omfatter i det vesentlige ikke-sentrumsnære områder i kommunen. Konsentrert boligbygging vil derfor være et avgrenset tema.
  • Spredt utbygging i LNF-områdene – Områdene avsatt til spredt utbygging i LNF-områdene gjennomgås ut fra dagens regelverk, vedtatt arealstrategi og føringer fra kommunestyret.
  • Næringsarealer – Som det av planarbeidet skal behovet for nye næringsarealer kartlegges.
  • Arealer til offentlig formål – Behovet for arealer til offentlige formål, herunder eventuelle arealreserver i gjeldende planer skal kartlegges. Revisjon av kommuneplanens arealdel omfatter i det vesentlige ikke-sentrumsnære områder i kommunen. Areal til offentlig formål vil derfor være et avgrenset tema.
  • Landbruk, naturmangfold og friluftsliv – Som del av planarbeidet skal det blant annet vurderes nye føringer for tiltak i LNF-områdene som ivaretar landbruks-, natur- og friluftsverdier og som hindre ødeleggelse av myr og andre karbonrike områder. Bruk av kjerneområde for landbruk skal avklares.
  • Samfunnssikkerhet og klimatilpasning – Som del av planarbeidet skal det utformes planbestemmelser som tar høyde for fremtidige klimaendringer. Det skal også vurderes om det i større grad skal tas i bruk naturbaserte løsninger (tiltak).
  • Andre temaer og problemstillinger knyttet til plankartet og bestemmelser, oppheving av kommunedelplaner, hensynet til klimaendringer og eldre reguleringsplaner.

Den langsiktig arealstrategi i kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel.

Planprogrammet er kommunens eget verktøy for å strukturere og konkretisere revisjon av kommuneplanens arealdel. Det er derfor ikke mulig å klage på fastsatt planprogram

Les planprogrammet her.