Innsyn i personopplysninger

Som innbygger kan man be kommunen om innsyn iht. mange forskjellige lover. Her fokuserer vi på innsyn iht. personopplysningsloven. Er det noe annet du lurer på rundt innsyn, ta kontakt med kommunen.

Når kommunen behandler opplysninger om deg, har du alltid rett til innsyn i egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å vite hvilke data som behandles, hva opplysningene brukes til, og hvor lenge opplysningene skal lagres.

I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Hvis du selv oppdager at noe er feil, ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan rette opp og korrigere informasjonen.

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til. Mener du at kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at den informasjonen blir slettet. Det gjelder ikke hvis opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

Å benytte seg av innsynsretten sin skal være gratis. Dersom du ber om mer enn en kopi, kan kommunen likevel ta et rimelig administrasjonsgebyr. Dersom det har gått noe tid siden sist du ba om kopi, og det er grunn til å gå ut ifra at kommunen nå behandler flere eller andre personopplysninger enn sist, kan du be om en ny, gratis kopi.

Ved krav om innsyn som er klart grunnløse eller overdrevne, kan kommunen nekte å gi innsyn eller kreve et rimelig administrasjonsgebyr. I disse tilfellene er det kommunen som må vise hvorfor kravet er grunnløst eller overdrevent. Hovedregelen er fremdeles at du har rett til innsyn uten begrunnelse.

Hvordan be om innsyn

Du kan be om innsyn på følgende måte:

  • via brev. Du må vedlegge kopi av legitimasjon. 

Innsyn i postliste

Du bestiller innsyn i dokumenter via vår digitale løsning.

I din henvendelse må du opplyse om

  • Hvem innsynet gjelder: innsyn i personopplysninger om deg selv, eget barn under 15 år, eller på vegne av en annen person.
  • Fullmakt dersom du ber om innsyn på vegne av en annen person.
  • På hvilket område du ønsker innsyn, for eksempel opplysninger som gjelder barnehage, skole, helse eller andre tjenester i kommunen.
  • Dersom du ønsker kopi av opplysningene må du oppgi for hvilke tidsrom innsynet gjelder. 
  • Dine kontaktdetaljer. 

Behandlingstid

Offentlighetsloven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse.

Kommunen skal behandle krav om innsyn i personopplysninger så raskt som mulig. Det betyr vanligvis innen 30 dager. Behandlingstiden kan forlenges med ytterligere 60 dager ved behov. Ved forsinkelse vil du bli informert.  

Hvis kravet om innsyn blir avslått skal vi vise til riktig bestemmelse for avslaget, og opplyse om klageadgang og klagefrist.

Statsforvalteren er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Klagen skal avgjøres så fort som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Statsforvalteren også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn.