Rapportene peker på mulige årsaker og tiltak som bør iverksettes for å unngå at dette skal skje igjen. Det er blant annet pekt på adgangskontroll og det er derfor gjennomført utskiftning av låser og omlegging til elektroniske låser. 
De tekniske tiltakene som er beskrevet i rapportene er også bestilt, men ikke gjennomført.
Det er også bestilt en ny lutpumpe som vil bli montert når de andre tekniske tiltakene blir utført. Dette medfører at ph på Storekvina fremdeles er litt lav.

Lutpumpen som stod i vannverket ble sendt til Prominent forhandleren i Gøteborg for kontroll, men på grunn av en del kluss i tollen tok dette uforholdsmessig lang tid og de fant ikke noe data i loggen på pumpen. Pumpen ble derfor sendt til produsenten i Tyskland og er der nå.
Når kommunen får tilbakemeldingen fra produsenten, så vil det bli utarbeidet en overordnet rapport om hendelsen. Denne vil bli lagt ut på kommunens hjemmesider og sendt til FHI, slik at de kan vurdere om det er noe i rapporten som de kan ta med seg videre i deres arbeide ovenfor andre kommuner.

Kommunen har også rutinemessig hatt årlig tilsyn fra Mattilsynet av vannverket på Storekvina og 2 andre vannverk. Der ble lut hendelsen gjennomgått og det ble opplyst om at kommunen vil utarbeide en rapport, når vi har fått de nødvendige opplysninger.