Brannvesenet Sør har svært mange fritidsboliger i ansvarsområdet, og har ikke mulighet for å ta inn alle i ett og samme år. Vi har derfor valgt å innfase 1.000 nye fritidsboliger i feieregisteret årlig, og vi sender ikke ut feie- og tilsynsgebyr før det året en hytteeier får tilbud om feiing/tilsyn. Under tilsynet blir det registrert en rekke parametere på ildsted, røykkanal og fyringsmønster. Parameterne danner grunnlag i en risikovurdering som igjen bestemmer hyppighet for tilsyn eller feiing. Frekvens for tilsyn og feiing er således bestemt ut i fra en vurdering av hvert enkelt fyringsanlegg.

Avgiften blir krevd inn årlig uavhengig om det blir gjennomført feiing eller ikke. Kostnadene for drift av boligseksjonen fordeles likt utover antall røykkanaler vi har innlemmet i feieregisteret. Dersom det kun skal kreves inn avgift det året tilsyn eller feiing finner sted, ville avgiften vært adskillig høyere.