1. Det må være fast bosetting på stedet. Blir boligen fraflyttet i mer enn 3 mnd. I sesongen, skal dette meldes til Enhet for teknisk drift.

2. Pkt. 1 kan fravikes hvis brøyting er nødvendig for at vegen skal være åpen i forbindelse med daglig stell av dyr, eller til bedrifter med fast ansatte. Søker må være registrert som selvstendig næringsdrivende.

3. Den til enhver tid gjeldende brøyteavgift må være innbetalt kommunekassa i Kvinesdal til nærmere fastsatt tid. Alle oppsitterne langs vegen skal betale avgift.

4. Vegen skal være i forsvarlig stand for brøyting. Evt. pålegg om utbedring fra Driftsutvalget må etterkommes innen fastsatte tidsfrister. Ved vegens endepunkt skal det være tilstrekkelig snuplass. Det vil ikke bli foretatt rydding av gårdsplass eller lignende. Parkerte biler eller andre hindringer vil føre til at vegen ikke blir brøytet.

5. Kommunen er ikke ansvarlig for skader eller ulemper som brøytingen måtte føre med seg.

6. Søker må sørge for at det er oppsatt brøytestikker med 6-7 m. avstand. Ved stein og andre hindringer settes doble stikker på hver side av hindringen. Kommer brøytestikker bort i brøytesesongen, må de straks erstattes.

7. Kommunale veger brøytes først og alle private veger blir brøytet etter som kommunen har brøytemateriell disponibelt og kommunen finner det økonomisk forsvarlig.