1. Lov og retningslinjer

SFO drives i medhold av Oppl.lovens § 13-7, sentrale forskrifter til loven og etter forskrifter vedtatt av kommunen. Skolens ordensreglement gjelder også for SFO.

2. Målsetting og innhold

Med skolefritidsordning (SFO) menes et omsorgs-, tilsyns- og fritidstilbud før og etter den obligatoriske undervisningstiden for barn i 1. - 4. klasse. Barn med særlige behov i 5.-7. klassetrinn har i henhold til opplæringsloven § 13-7, 1. ledd, også rett til et skolefritidstilbud. SFO skal gi barna nødvendig omsorg og tilsyn, og legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i barnas alder, funksjonsnivå og interesser. SFO skal gi barna anledning til lekselesing, fysisk aktivitet og å utvikle den sosiale kompetansen. SFO skal være en samordnet del av skolens virksomhet.

3. Eierforhold

De kommunale skolefritidsordningene i Kvinesdal eies og drives av kommunen.

4. Styring og ledelse

SFO er politisk underlagt Drifts- og tjenesteutvalget. Skolens samarbeidsutvalg er samarbeidsutvalg både for skolen og SFO. Enhetsleder (rektor) har det overordnede administrative og faglige / pedagogiske ansvaret for SFO.

5. Leke- og oppholdsareal

SFO bruker skolens ordinære undervisningslokaler og utearealer. Arealets størrelse og fysiske forutsetninger må være forsvarlig i forhold til antallet barn, og tilpasset aktivitetene som drives. Leke- og oppholdsareal skal være godkjent i henhold til forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. samt gjeldende brannforskrifter.

6. Bemanning

Personalet i SFO bør ha variert yrkesbakgrunn og erfaring med barn. Bemanningen skal være av et omfang som sikrer at barna får et godt og forsvarlig tilbud i tråd med målsettingen for SFO og bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9A. Administrativ leder for SFO vurderer et forsvarlig bemanningsbehov ut fra antall barn og behovene, dog skal utgangspunktet være at en ansatt skal drive en gruppe med inntil 15 barn. Ekstra bemanning kan tilsettes for barn med særskilte behov. Før ekstra bemanning settes inn, forutsettes det at det foreligger en sakkyndig vurdering fra PPT eller helseinstans, hvor det særlige behovet er dokumentert.

7. Inntak og inntaksperioder

Påmelding til SFO gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside. Påmeldingsfrist er 15. mai hvert år. Påmeldingen er bindende og gjelder for ett skoleåret om gangen. Ny påmelding må sendes hvert år.
Minimumsantall for å etablere en gruppe er 1 deltaker. Enhetsleder (rektor) er ansvarlig for å opprette grupper. Inntaksmeldingen må angi fast oppholdstid
spesifisert med antall timer pr. uke og antall dager. Når skolen har opprettet tilbud, vil alle søkerne bli tatt inn. Barn som ikke er fast påmeldt, kan tas inn etter ønske/behov når det er ledig plass. Det må da gis melding i rimelig tid, - senest dagen før. SFO året følger skoleruten.

8. Åpningstid

Kan variere fra skole til skole, og tilpasses det behov som meldes opp årlig så langt dette er praktisk mulig innenfor de rammer som er gitt. Skolen skal gi informasjon om åpningstid for kommende skoleår før sommerferien. Tilbudet åpner normalt ca. én time før skoletid på vanlig skoledager. Etter skoletid vil SFO være åpent fram til kl. 16.00, evt. til kl 16.30 hvis behov er til stede.
Utover tilbudet på ordinære skoledager vil noen skoler kunne ha tilbud i deler av skolens sommerferie (Juli stengt), høstferie, juleferie, påskeferie og andre fridager ned unntak av 3 planleggingsdager. Elever fra andre skoler vil kunne melde seg på SFO på skoler som har dette tilbudet.
Det kreves imidlertid at det er minimum 7 påmeldte barn per dag for at ferietilbudet skal opprettes. Det er egen påmelding og egne satser for SFO i skolens ferier. Skolene sender ut informasjon om påmelding og frister i god tid før feriene.
Det delegeres rådmannsnivået å fastsette åpningstider om det oppstår uenighet mellom skolen ledelse og FAU om åpningstider.

9. Betaling

Foreldrebetaling innkreves etter regulativ vedtatt av kommunestyret. Betalingssatsene endres med virkning fra 01.01. hvert år. Det benyttes flat betaling, og det gis ikke søskenmoderasjon. Betalingen innkreves i 10 terminer; september - juni. Betalingsforfall for faste brukere er ca. den 15. i hver måned. Tilfeldig bruk faktureres etterskuddsvis i.h.t. bruksoversikt fra skolen, og etter en noe høyere timesats enn det som gjelder for fast bruk. Ved ordinære fravær gis ingen reduksjon i prisen, men ved lengre/spesielle fravær kan en søke om prisreduksjon.

10. Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass skal være skriftlig, og oppsigelsestiden er 1 måned fra oppsigelsesdato. Foreldrebetaling blir innkrevd i oppsigelsestiden selv om barnet ikke benytter plassen. Ved oppsigelse etter 1. april - med virkning fra 1. mai - må en betale for resten av skoleåret. Dersom plass i SFO blir misligholdt, kan plassen sies opp. Mislighold kan være at en unnlater å betale eller ikke respekterer åpningstiden. Dersom barn hentes for sent gjentatte ganger regnes det som mislighold av plassen. Etter én muntlig og én skriftlig advarsel kan plassen sies opp. Utestående foreldrebetaling for to måneder eller mer regnes som at plassen er sagt opp. Foreldre skal varsles om at plassen opphører 14 dager før dette skjer.

11. Internkontroll

SFO følger kommunens internkontrollsystem for den enkelte skolen.

12. Forsikring

Alle barna i skolefritidsordningen er kollektivt forsikret, i henhold til de til enhver tid gjeldende avtaler. Forsikringen gjelder den tiden barna er i SFO og på vei direkte til eller fra hjemmet.