Fritidsfiske

GENERELT

 • Det er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av om du fisker i sjø eller i ferskvann, årstider, art, og så videre.
 • For fritidsfiske i ferskvann i kommunen må man avtale med grunneier.
 • Barn under 16 år kan fiske fritt i ferskvann med stang og håndsnøre.

FERSKVANNSFISKE

 • Innlandsfisk er fiskearter som lever hele livet i ferskvann.
 • I Aust- og Vest-Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt.
 • Alle over 16 år må kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren før fisket starter.

SALTVANNSFISKE

LAKSEFISKE 

Regionen vår har lakseelver i toppskiktet! Trykk på linken under for å kjøpe fiskekort, se fisketider og annen informasjon om elvene. 

KJØP FISKEKORT

Jakt og fangst - Jegerprøven

Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.

JEGERPRØVEN

 • Hvis du vil jakte eller drive fangst må du først ta jegerprøven.
 • Prøven består av et obligatorisk kurs som avsluttes med eksamen.
 • Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
 • Kurset holdes i regi av lokal jeger- og fiskeforening.

Søk etter registrerte jegerprøver og kurs i Kvinesdal

KRITERIER - VILKÅR FOR Å JAKTE

 • Du må fylle 14 år inneværende år for å kunne ta jegerprøvekurset.
 • Opplæringsjakt på småvilt kan foregå fra fylte 14 år til fylte 16 år, uten krav til avlagt jegerprøve.
 • Opplæringsjakt på storvilt kan foregå fra fylte 16 år til fylte 18 år.
 • Her er det krav om at jegerprøven på forhånd er bestått og skyteprøve avlagt.
   
 • Etter å ha bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret.
 • Det gir deg rett til å drive selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år.
 • Du kan drive selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.
 • Ny skyteprøve må avlegges hvert år du jakter.

EKSAMEN I JEGERPRØVEN

 • Kommunen står for gjennomføring av eksamen, som er digital.
 • Du må betale gebyr til Miljødirektoratet før du avlegger eksamen og kvitteringen må tas med til eksamen.
 • Gebyret gjelder kun for ett forsøk på eksamen.
 • Miljødirektoratet bestemmer gebyrsatsen og den kan endres fra år til år.
 • Les mer om jegerprøve og opplæringsjakt (Miljødirektoratet) 

Allemannsretten

Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv.

Allemannsretten gir rett til ferdsel og opphold i norsk natur. Den gjelder når du er i skogen, på fjellet, sjøen og elven, i vannene – uavhengig av hvem som er grunneier. Du kan også høste av naturen: plukke bær, sopp og blomster, eller fiske saltvannsfisk

Ferdselen og oppholdet må skje innenfor rimelighetens grenser, og på en slik måte at du ikke er til ulempe for grunneieren og andre som er på tur.

Du skal alltid ta deg frem med forsiktighet og ta vare på naturen der hvor du ferdes.

LOVFESTET I FRILUFTSLOVEN

Retten til fri ferdsel og opphold er forankret i friluftsloven, som ble vedtatt i 1957. Loven avklarer forholdet mellom friluftsliv og grunneierens rett til å disponere egen grunn, og den tar hensyn til begge deler.

BÅDE RETTIGHETER OG PLIKTER

Allemannsretten gir deg rettigheter, men også plikter, og det er viktig å være klar over at alle rettighetene som allemannsretten gir, er begrenset.

Fri ferdsel og opphold skal foregå uten nevneverdig ulempe for andre. Allemannsretten tar sikte på å regulere bruken, slik at skadene på naturmiljøet blir minimale, og at konfliktnivået dempes. Friluftsloven definerer begrensninger i § 11 om god ferdselskultur.

Noen aktiviteter er så belastende for grunneieren og naturen at de ikke kan regnes blant allemannsrettene, for eksempel paintball.

(Kilde: miljødirektoratet)

Naturvern - verneområder

FORMÅL

 • Vernede områder opprettes først og fremst for å bevare naturverdier av nasjonal betydning.
 • Dette er verdier vi skal ta vare på for all overskuelig framtid, også med tanke på naturopplevelse og kunnskap om naturen.
 • Verneområdene i kommunen forvaltes av fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

VERNEDE OMRÅDER

Båndtvang

GENERELT

Generelt båndtvang for hunder gjelder i hele Norge. 

 • I tiden fra 1. april til 20. august skal hunder holdes i bånd eller være inngjerdet. Dette er for å beskytte bufe og vilt i en periode hvor de er ekstra sårbare. 
 • Båndtvang er en bestemmelse som reguleres gjennom hundeloven.

LOKAL FORSKRIFT

Noen kommuner har utvidet båndtvangen. Norsk Kennel Klub har utarbeidet et kart som viser hvilke regler som gjelder i de forskjellige kommunene.  

Vassdrag

Enhver skal opptre aktsomt for å unngå skade eller ulempe i vassdraget for allmenne eller private interesser.

Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med sikker vannføring hele året, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Selv om et vassdrag på enkelte strekninger renner under jorden (...) regnes det i sin helhet som vassdrag. Som vassdrag regnes også vannløp uten sikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene (Lov om vassdrag og grunnvannvann).

I henhold til vannforskriftens § 4 skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand (...).

LENKE

Motorferdsel i utmark

GENERELT

 • Ferdsel med motorfartøy på vann/innsjø er ikke tillatt i henhold til Motorferdselloven.
 • Har du behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse.
 • Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
 • Som hovedregel er bruk av motorkjøretøy til redningstjenesten, jord- og skogbruksnæring og transport til faste bosteder lov, mens ferdsel til andre formål krever tillatelse fra kommunen.
 • Merk at du uansett ikke kan få tillatelse til turkjøring i vår kommune.

MÅLGRUPPE

 • Personer som har behov for å bruke motorfartøy eller luftfartøy i utmark og på islagte vassdrag.
 • Hytteeiere som ønsker å frakte tunge gjenstander, eksempelvis materialer, kan være en aktuell målgruppe.

VILKÅR

 • Du må søke om tillatelse til å benytte motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften.

DU KAN LASTE NED SØKNADSSKJEMA HER

 • I unntakstilfeller og når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til motorferdsel til formål som forskriften ikke nevner spesielt.
 • Du må ha et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte og som ikke knytter seg til turkjøring.
 • Behovet ditt må vurderes mot mulige skader og ulemper.
 • Generelt er det vanskeligere å få dispensasjon for å kjøre på barmark enn på snødekt mark.
 • Før det fattes vedtak som berører naturmangfoldet, skal kommunen også vurdere en del miljørettslige prinsipper (se naturmangfoldloven, spesielt §§ 8 - 12).
 • Kommunen kan sette egne vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan bl.a. være knyttet til:
  • Trasé for motorferdsel
  • Antall turer
  • Tidsrom
  • Anne

 

Påkjørsel av vilt

TRAFIKKULYKKER SOM INVOLVERER VILT

Varsle politiet (02 800)

 • Merk ALLTID skadestedet så godt som mulig, eller vent til politiet eller viltkontakt ankommer.
 • Opplys så godt det lar seg gjøre om:
  • Tidspunkt for påkjørsel eller observasjon
  • Hvilken art det er snakk om, og eventuelt dyrets alder og kjønn
  • Hvilken retning dyret gikk
  • Om du la merke til om dyret hadde synlige skader

LOVER OG RETNINGSLINJER

 • Med henvisning til Dyrevelferdsloven § 4 (hjelpeplikt) og § 5 (varsling) skal man hjelpe skadete dyr, og avlive om nødvendig dersom man er i stand til det.
 • Kommer du over sykt eller skadet vilt, også mindre dyr og fugler, og ikke selv har anledning til å hjelpe eller avlive viltet, kan du kontakte politiet.
 • Funn av dødt vilt på privat eiendom er grunneiers ansvar. Slike funn skal varsles kommunen, og det bør gis så utfyllende informasjon som mulig om funnet; sted, tidspunkt, art, kjønn og alder (for hjortevilt).
 • Alt hjortevilt som er påkjørt eller funnet dødt registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret, også dyr som blir friskmeldt.
 • Registreringene gir viktig informasjon om hvor hjorten ferdes og hvilke veistrekninger som er mest utsatt for påkjørsler. Det er derfor viktig at alle påkjørsler varsles, selv om de kan virke «ubetydelige».
 • Alle kan gå inn på Hjorteviltregisteret sine nettsider og se hvilke registreringer som er gjort for din kommune.

Tar du bilde med drone?

Skal du feriere i Norge og skal ha med deg drone for å ta bilder med?

Da ønsker Luftfartstilsynet at du setter deg inn i reglene for hvordan denne brukes på en mest mulig hensynsfull og sikker måte. 

Lover og regler om bruk av droner på Luftfartsverkets nettsider